Статус самосталног уметника

 

 

 

 

На основу члана 62. став 2. Закона у култури  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), министар културе и информисања доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА, КАО И ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВИМА ЛИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови, мерила и критеријуми, као и поступак по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, као и поступак провере испуњености услова из Закона о култури за лица која су уписана у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност за четворогодишњи период, за све области културне делатности на предлог репрезентативних удружења.

 

Члан 2.

О свим статусним питањима из члана 1. овог правилника одлучује Комисија за статусна питања удружења коју именује Управни одбор, односно Председништво удружења (у даљем тексту: Комисија).

У Комисију се именују најмање три компетентна члана за одређеноподручје у култури, а мандат Комисије по правилу траје четири године, осим у случају када је статутом репрезентативног удружења прописано другачије.

За члана Комисије једно лице може бити узастопно именовано највише два пута.

 

 

Члан 3.

Лице које поднесе захтев Комисији, има право на стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: Евиденција), уколико испуњава следеће ближе услове:

1)  да је држављанин Републике Србије;

2)      да има  пребивалиште на територији Републике Србије;

3)      да није обавезно социјалноосигуранпо другом основу;

4)      да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бави професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад

5)      да је стекао високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бавиуметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања, признаје се професионално и самостално бављење уметничком или другом делатношћу у области културе уколико су испуњениближи критеријуми за одређеноподручје у култури из члана 4. овог правилника;

6)      да остварује резултате у професионалном бављењу уметничком или другом делатношћу у области културе на територији Републике Србије, односно да испуњава ближе услове, мерила и критеријуме предвиђене овим правилником.

Изузетно, уметницима, стручњацима у култури, сарадницима у култури и извођачима културних програма, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, а који своју делатност привремено, у краћем или дужем периоду, обављају у иностранству, доприносећи својим уметничким и професионалним радом афирмацији наше уметности и културе, а уколико испуњавају ближе услове, мерила и критеријуме из овог правилника, Комисија признаје тај рад и утврђује статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.

Уколико уметник, стручњак у култури, сарадник у култури или извођач културних програма борави ван територије Републике Србије, а његово уметничко или стручно дело, односно резултат рада испуњаваближе услове, мерила и критеријуме из овог Правилника и јавно је доступно на територији Републике Србије, односно доприноси културном животу заједнице, Комисија признаје тај рад и утврђује самостални статус.

 

Члан 4.

Подносилац захтева за утврђивање статуса, поред ближих услова, треба да од стране Комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе.
За све области културе Комисија ће, полазећи од мерила из става 1. овог члана, вредновати

следеће:

1) квалитет уметничког или стручног дела, односно резултата рада;

2) континуитет обављања професионалне уметничке или друге делатности у области културе;

3)      позитивну оцену меродавне стручне јавности;

4)      јавну доступност уметничког или стручног дела, односно резултата рада;

5)      допринос културном животу заједнице.

Ближи критеријуми које самостални уметници, стручњаци у култури, сарадници у култури и извођачикултурних програма морајуиспуњавати по подручјима у култури су за:

 

1. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО

 

1) Самостални уметник

(1) Књижевник:

- Песник, Приповедач, Романсијер, Есејиста, Путописац, Аутор међужанровских остварења (афористичар и др.)

две објављене књиге, или

једна објављена књига и књижевни текстови објављени у најмање три часописа, листа или сличним публикацијама, штампаним или електронским, од културног значаја, или

заступљеност у школској лектири или уџбеничкој литератури или најмањеу једној објављеној антологији, избору или панорами националне или стране књижевности, или зборнику посвећеном тематски једном аутору или периоду националне или стране књижевности.

(2) Драмски писац

-два изведена или објављена драмска дела, или

- једно изведено или објављено драмско дело и три изведене радио драме.

2) Самостални стручњак у култури:

(1) Теоретичаркњижевности, Историчар књижевности, Књижевни критичар, Антологичар, Приређивач

а) једна објављена књига, или

б) научни текстови или стручни чланци објављени у најмање три књиге (предговори, поговори, рецензије) или у најмање три часописа, листа или сличним публикацијама, штампаним или електронским, од културног значаја.

Приликом давања образложене оцене о испуњености услова за продужетак статуса у подручју књижевног стваралаштва уговори о објављивању имају исту вредност као и објављена дела, а поновљена издања вреднују се равноправно с онима раније објављеним.

 

2. КЊИЖЕВНО ПРЕВОДИЛАШТВО

 

1) Самостални уметник:
(1) Књижевни преводилац

- 640 ауторских страна објављених превода књижевно релевантних дела из области уметничке прозе, есејистике, филозофије и хуманистичких наука, или 1280 ауторских страна књижевних превода у ширем смислу (у обзир се неће узимати скраћени преводи објављени у рото штампи, преводи књижевно безвредних дела, преводи који одступају од изворног текста, као ни преводи који не задовољавају граматичке, правописне и синтаксичке норме српског језика), или

- 4000 преведених и објављених стихова,или

- преводи целовитих дела емитовани у културним радијским (изузетно у телевизијским) програмима у обиму од 640 ауторских страна, односно 4000 стихова, или

- преведене целовечерње драме укупног обима од 640 ауторских страна објављене или изведене у позориштима, на радију или телевизији,или

- комбинација наведених жанрова у обиму од 640 ауторских страна (при чему једна ауторска страна има 1800 словних знакова с размацима и вредност од шест стихова), или, уколико садржи књижевне преводе у ширем смислу, у обиму од 960 ауторских страна или више.

Као уметнички рад признаће се, осим превода, и стручна редакција књижевног превода која је као таква наведена у импресуму књиге, као и изворни доприноси теорији преводилаштва и текстови о темама с подручја страних књижевности и култура. Стручна редакција има исту вредност као и превод, док се изворни радови множе с коефицијентом три.

Приликом давања образложене оцене о испуњености услова за продужетак статуса уговори о објављивању имају исту вредност као и објављени преводи, а поновљена издања вреднују се равноправно с преводима објављеним први пут.

 

3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

 

1) Самостални уметник:

(1)Композитор:

            озбиљна - уметничка музика 

- једно веће дело: симфонијско, оркестарско, вокално-инструментално (кантата, ораторијум), музичко сценско (опера, балет, оперета, мјузкл), веће камерно, сложеније електро-акустичко дело, или

- три дела из области: филмске музике, сценско - позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), из области проширених медија, електро акустичка дела, сложенија инструментална обрада и оркестрација, или

- пет мањих дела: камерна, солистичка, вокално-инструментална, хорска, инструменталне обраде и оркестрације.

 џез, рок, поп, забавна и народна музика 

- двадесетдела једноставније форме из области популарне музике у трајању од 70 минута, или

- десетинструменталних дела у трајању од 40 минута.

(2) Оркестратор музичког дела (озбиљна - уметничка музика)

- тривећа дела: симфонијско, оркестарско, вокално-инструментално (кантата, ораторијум), музичко сценско (опера, балет, оперета, мјузкл), веће камерно, сложеније електро-акустичко дела, или

- шест дела из области: филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), из области проширених медија, електро акустичка дела, или

 - десет мањих дела: камерна, солистичка, вокално-инструментална, хорска.

(3) Аранжер 

 - десет аранжмана за џез, ревијски или синфонијски оркестар у трајању од 40 минута или 20 аранжмана за мање саставе у трајању од 80 минута.

Као критеријум из тач. 1. и 2. и тачке 3. подтачка 1) овог чланаузима се и музика за филм и позориште, али не и музика за рекламне поруке. Извођења морају бити јавна, у признатим концертним просторима, у оквиру признатих фестивала и концертних циклуса или објављена на носачима звука у складу са стручним и уметничким критеријумима и стандардима што потврђује одговарајуће репрезентативно уметничко удружење.

2) Самостални стручњак у култури: 

(1)Музички писац, Музиколог, Теоретичар музике, Историчар музике

- објављених најмање шестауторских табака у релевантнимштампаним и електронским медијима.

 

4. МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

 

1) Самостални уметник:
(1)Диригент

- припрема и извођење једна представе (опера, оперета, балет или мјузикл), или

- дириговање на четири представе ( опера,оперета, балет или мјузикл), или

- четири концерта са професионалним симфонијским или камерним оркестром, или

- шест концерата са реномираним хором.                                                             

(2) Оперски певач

-једна насловна оперска или оперетска улога у најмање 12 наступа, или

- шест средњих и малихоперских или оперетских улога у најмање 12 наступа.

(3) Концертни певач

- осамнаступа са значајним музичким делима са реномираним хором, или

- четири реситала или 8 полуреситала или 12 групних наступа са солистичким тачкама, или

- емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 40 минута.

(4) Инструменталиста солиста

- наступи са значајним музичким делима на четири концерта са професионалним симфонијским или камерним оркестром , или

- четири реситала или осам полуреситала или 12 групних наступа са солистичким тачкама, или

- емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 40 минута.

(5) Инструменталиста у камерном ансамблу

- уметничка афирмација у виду најмање 40 јавних наступа: концерата, представа (опера, оперета, балет или мјузикл) или учествовања у телевизијским програмима, или

- емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 80 минута.

(6) Оркестарски уметник

- уметничка афирмација у виду најмање 80 јавних наступа: концерата, представа (опера, оперета, балет или мјузикл) или учествовања у телевизијским програмима, или

- емисије односно трајни снимци на радију или телевизији у трајању од минимум 240 минута.

 

5. ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

 

1) Самостални уметник:

(1)Сликар,  Вајар, Графичар, Ликовни уметник проширених медија

-          једна самостална изложба или

-          шест излагања на колективним изложбама, или

-          два откупљена или реализована дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија од стране музеја, галерије са уметничким саветом, културне или друге јавне установе, као и од стране привредних организација, или

-          два учешћа на јавним конкурсима или по позиву за монументална дела, или

-          једно реализовано дело монументалних димензија (споменик, мозаик, фреска, скулптура, слика и слично), или

-          четири реализована већа пројекта проширених медија или четири откупљена дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје галерије и друге институције у области културе.

 

6. ПРИМЕЊЕНА И ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ, ДИЗАЈН И УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

 

1)Самостални уметник:

(1) Дизајнер (графички дизајн, видео дизајн, веб дизајн, продукт дизајн)

-          дванаест реализованих (произведених) радова, или

-          две истраживачке студије, или

-          једна самостална изложба, или

-          шест излагања на колективним изложбама, или

-          два откупљена дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

Испуњеност услова за дизајнера потврђује се уговором, каталогом изложбе, потврдом о реализацији или откупу.

(2) Сликар примењене уметности, Сликар графичар примењене уметности

            илустрација

-          десет публикованих дела (илустрације књиге, опрема књиге, идејно решење плаката, опрема каталога), или

-          једна самостална изложба, или

-          дванаест излагања на колективним изложбама, или

-          шест откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

      карикатура

-          40 реализованих радова објављених у средствима јавног информисања, или

-          једна објављена књига, мапа, тематска целина, или

-          једна самостална изложба, или

-          осам излагања на колективним изложбама,или

-          шест откупљених дела на основу јавног конкурса, или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

примењена графика

-          четири реализована већа пројекта, или

-          једна самостална изложба, или

-          шест излагања на колективним изложбама,или

-          четири откупљена дела на основу јавног конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

 

            примењено сликарство

-          два реализована већа пројекта, или

-          једна самостална изложба, или

-          шест излагања на колективним изложбама,или

-          два откупљена већа дела на основу јавног конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије или друге институције у области културе, или

-          једно реализовано монументално дело у јавном простору (фреска, мозаик, витраж).

конзервација, рестаурација

-          шест реализованих значајнијих већих дела, или

-          један објављен - усвојен пројекат о радовима на конзервацији неке споменичке,уметничке целине, или

-          једна самостална изложба, или

-          шест излагања на колективним изложбама,или

-          два откупљена значајнија дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

(3)Уметнички фотограф

-          једна самостална изложба уникатне уметничке фотографије са 20 радова излагачког формата, или

-          четири тематске целине реализоване у примарној фотографској технологији (фотографија, слајд и друго) или,

-          шест излагања на колективним изложбама, уметничких уникатних радова, или

-          четири откупљена дела на основу јавног конкурса или одлуке стручог жирија за музеје, галерије или друге институције у области културе.

(4)Керамичар

-          два реализована већа ауторска пројекта - колекције из области уникатне или индустријске керамике, или

-          једна самостална изложба, или

-          шест излагања уметничких уникатних радова на колективним изложбама, или

-          четири откупљена дела на основу јавног конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

(5) Костимограф, Сценограф

-          реализовани пројекти:

за филм (дугометражни): две сценографије или две костимографије, или

за позориште и друге медије: три сценографије, односно три костимографије, или

за ТВ уметнички програм: три сценографије, односно три костимографије, или

-          једна самостална изложба, или

-          четири излагања на колективним изложбама, или

-          припрема реализације три сценографије, три костимографије наручене за филм, ТВ или позориште.

(6) Вајар примењене скулптуре

-          два откупљена или реализована дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије са уметничким саветом, културне и друге јавне установе, или

-          једна самостална изложба, или

-          шест излагања на колективним изложбама,

-          два излагања на изложби скулптуре „Простор”, или

-          два учешћа на конкурсима, јавним или по позиву за монументална дела, или

-          једно монументално дело реализовано на основу конкурса, јавног или по позиву.

(7) Модни креатор, Креатор текстила

-          шест реализованих пројеката или тематских целина за текстил, четири колекције из области савременог одевања или

-          једна самостална изложба, или

-          12 излагања на колективним изложбама (од тога мора да буде 10 новоприказаних радова), или

-          четириоткупљена дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе.

Изложбе морају да буду жириране.

За сва уметничка занимања из ове тачке у подручју примењене и визуелне уметности, дизајна и уметничке фотографијесамосталним уметником сматра се и лице које обавља следеће уметничке активности:

1) Вођење креативног процесаразвој ликовног и визyелног дела у области ликовне и примењене уметности и дизајна на основу документарних или личних материјала учесника у процесу, кроз индивидуални и колективни ауторски рад с циљем постизања уметничких и ширих развојних резултата и исхода (водитељ процеса на четири пројекта);

2) Уметничка дирекција – програмска дирекција манифестација или уметничких и развојних пројеката у области ликовне и примењене уметности и дизајна, заснована на ауторском концепту, те сродне одговорне делатности од општег интереса, за чије обављање је неопходна и незамењива уметничка експертиза:

(1) програмска дирекција манифестација или њихових сегмената у области ликовне и примењене уметности идизајна– на међународном, регионалном, националном, покрајинском или на локалну нивоу  (уметнички или програмски директор на две манифестације);

(2)   селекција програма у области ликовне и примењене уметности и дизајна (селектор две манифестације или пројекта) на међународном, регионалном, националном, покрајинском или на локалном нивоу);

(3)   учешће у стручном жирију (члан жирија осам манифестација, жирираних програма и других пројеката у области ликовне и примењене уметности и дизајна намеђународном, регионалном, националном, покрајинском  или локалном нивоу).

3) Едукација и подстицање доступности и развоја ликовне и примењене уметности и дизајна:

(1) уметнички педагошки рад с децом, младима и другим групама корисника у области ликовне и примењене уметности и дизајна (четири пуна процеса или годишња радна циклуса);

(2)   ауторски рад на развоју и едукацији публике у циљу афирмације естетског и рационалног разумевања уметничких достигнућа и резултата у области ликовне и примењене уметности и дизајна;

(3)   осмишљавање и извођење интерактивних образовно-васпитних, анимацијских и других развојних програма (нпр. у оквиру међуресорне сарадње културе и туризма) с различитим групама публике (четири заокружена програма);

(4)   развој ауторских инструмената за подстицање доступности и развоја уметности у области ликовне и примењене уметности и дизајна: осмишљавање, креирање и уређивање приручника, уџбеника, збирки, тематских издања, часописа и другог у области ликовне и примењене уметности и дизајна (објављених 15 ауторских табака стручног текста).

2) Самостални стручњак у култури:

(1) Ликовни критичар,  Историчар уметности, Ликовни теоретичар

-          објављених 12 ауторских табака или

-          четири ауторска пројекта-изложбе или

-          једна објављена књига, монографија или публикација.

 

7. ФИЛМСКА УМЕТНОСТ И АУДИО ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО

 

1)Самостални уметник:

(1) Редитељ

- два дугометражна играна филма у професионалној продукцији, односно један с изузетним успехом, или

- четири документарна филма у професионалној продукцији, или

- четири краткoметражна играна филма у професионалној продукцији.

 

(2) Сценариста

- два реализована сценарија дугометражних играних филмова у професионалној продукцији, односно један с изузетним успехом, или

- четири реализована сценарија краткометражних играних или документарних филмова у професионалној продукцији, или

- пет реализованих сценарија у анимираном или луткарском филму у професионалној продукцији у укупном трајању од 40 минута.

(3) Сниматељ

- два дугометражна играна филма у професионалној продукцији, односно један с изузетним успехом, или

- четири краткометражна играна филм у професионалној продукцији, или

- четири документарна филма у професионалној продукцији.

(4) Редитељ анимираног филма, Главни аниматор, Сниматељ анимираног филма, Главни цртач

-један дугометражни анимирани филм или три краткометражна анимирана филма у професионалној продукцији.

(5) Филмски глумац

-          две главне или велике улоге (новоодигране) на филму и њему сличним медијима, или

-          једну главну или велику улогу и три епизодне улоге, или

-          осам епизодних улога.

Главна или велика улога у свакој епизоди ТВ серије дужа од 45 минута третира се као један играни филм.

Уколико филмски глумац игра и у позоришту, на радију и сл. као самостални уметник, глумачки задаци вреднују се кумулативно.

Ни у једној категорији не узимају се у обзир рекламни филмови и спотови.

 

8. ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ - СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

 

1) Самостални уметник:

(1) Глумац

-          две новоодигране главнеулоге или четири велике улоге или осам споредних или епизодних улога или 16 малих улога у позоришту или сродним медијима (телевизији, филму), или

-          16 великих или 32 малe улогe на радију, или

-          80 глумачких задатака остварених у медијима у којима је глумачко стваралаштво неопходно (синхронизација и надсинхронизација, нарација, књижевне вечери, рекламе, промоције, едукативни и наменски програми итд.).

(2) Редитељ

-          четири режије целовечерњих представа, перформанса, драмских структура у позоришту или сродним медијима, или

-          16 режија играно-документарних и других форми у електронским медијима, или

-          16 режија играних форми на радију, или

-          12 мултимедијалних радова у дигиталним медијима, или

-          16редитељских задатка у медијима у којима је редитељско стваралаштво неопходно (културне манифестације, фестивали, свечаности, академије, сценски, колажни, музички и други програми у култури).

(3) Драматург

-          једна праизведба целовечерње драме у позоришту или сродним медијима, или

-          две изведене драме, или

-          драматуршки рад на четири представе, или

-          осам адаптација или драматизација за позориште и сродне медије, или

-          четири изведене оригиналне радио-драме, или

-          два објављена драмска дела (признаје се уговор са издавачем за још необјављено дело), или

-          24 критичка или друга рада у домену драмских уметности, или

-          12 мултимедијалних радова у дигиталним медијима, или

-          16 драматуршких задатака у медијима и формама у којима је драматуршко стваралаштво неопходно (сценаристички и ко-сценаристички рад за сценске, музичке, колажне и забавне програме, образовне и сличне емисије: квизове, наменске филмове, рекламне и видео спотове и сл.).

За уметничко занимања из става 2. тачка 8. подтачка 1 овог члана узимају се у обзир и следећи послови:

(1) Вођење креативног драмског процеса – дивајзинг:

-          Развој драмског, позоришног или другог извођачког дела (перформанс, инсталација, хепенинг, визуелни и мултимедијални рад и др.) на основу документарних или личних материјала учесника у процесу, кроз колективни ауторски рад групе, с циљем постизања уметничких и ширих развојних резултата и исхода - водитељ четири процеса.

(2) Уметничка дирекција у позоришту или истраживачких и развојних пројеката у области драмских уметности, заснована на ауторском концепту:

-          Осмишљавање и спровођење сложених програмских садржаја и активности - дирекција програма/пројеката у трајању од 24 месеца укупно;

-          Истраживачки и интердисциплинарни процесни рад - вођење два пуна процеса чији су ток и резултати доступни јавности.

(3) Програмска дирекција манифестација у области драмских уметности, на међународном, регионалном, националном, покрајинском или на локалном нивоу, заснована на ауторском концепту, те сродне одговорне делатности од општег интереса, за чије обављање је неопходна и незамењива уметничка експертиза:

- Програмска дирекција фестивала, смотра и друге манифестација или њихови сегменат - уметнички или програмски директор на две манифестације;

           -  Селекција програма - селектор четири фестивала, смотре или друге манифестације;

- Учешће у стручном жирију - члан жирија 12 фестивала, смотра или друга манифестација.

(4) Едукација и подстицање развоја и доступности драмске уметности:

- Драмски педагошки рад с децом, младима и другим групама учесника - четири пуна процеса или годишња радна циклуса;

- Ауторски рад на развоју публике: осмишљавање и извођење интерактивних образовно-васпитних, анимацијских и других развојних програма (нпр. у оквиру међуресорне сарадње културе и туризма) - шеснаест заокружених програма;

- Развој ауторских инструмената за подстицање развоја и доступности драмске уметности: осмишљавање, креирање и уређивање приручника, уџбеника, збирки, тематских издања, часописа и сл. у области драмске уметности - 320 објављених страница текста.

Уколико самостални уметник из ове подтачке ствара и у другим медијима и уметничким делатностима као самостални уметник, уметнички задаци вреднују се кумулативно.

2) Самостални стручњак у култури:

(1) Театролог, Позоришни критичар

- континуирано се бави теоријом драмске уметности као делом уметничког процеса или истраживања, документовања, проучавања, вредновања, очувања, представљања и тумачења драмског уметничког стваралаштва: 320 објављених страница, или

- критичарски рад у области драмске уметности – аутор критика,приказа и сл, у форми чланака, сепарата и књига: 320 објављених страница, или

- уређивачки рад у области теорије и праксе у драмским уметностима: уредник 320 објављених страница.

 

Уколико самостални стручњак у културииз ове подтачке ради и у другим областима културе, задацивреднују се кумулативно.

3) Самостални сарадник у култури:

(1) Продуцент, Организатор,  Менаџер

практични рад у области сценске уметности:

-          четиривеликa продуцентскa послa (продуцент организације, директор продукције, извршни продуцент пројекта, продуцент позоришне трупе), или

-          организација осам пројеката у фази припреме, или

-          континуирана дистрибуција 16 пројекaта или четири велика инострана гостовања, или

-          организација 40 сценско-музичких програма, рецитала, књижевних вечери, изложби, модних ревија и других програма, или

-          продукција или организација четири међународна фестивала, организатор – сарадник фестивала, манифестација локалног типа - континуирано у периоду од најмање шест месеци годишње, или

      менаџмент сложених уметничких и развојних пројеката у области драмских уметности:

-          координација четири пројекaта у фази припреме, или

-          вођење, координација пројеката у трајању од укупно 32 месеца, или

-          организовање, координација укупно осам симпозијума, конференција, вишедневних семинара и других скупова великог формата, или 24 округла стола, трибине и другапојединачна скупа, или

-          координација летње односно зимске школе, међународних сусрета, колонија или других формата који имају за циљ уметничку продукцију, развој области драмских уметности, сарадње и међународних односа и сл., у трајању од минимум 120 дана укупно, или

писање теоријских текстова из области организације позоришних и културно-уметничкихделатности:

-          320 страница теоријског текста, критика, приказа, реферата за симпозијуме - објављен текст, или

-          истраживачки рад (члан истраживачке екипе са објављеним текстом од 240 страница), или

      педагошки рад:

-          предавач у општем или високом образовању, уз активност у теорији и пракси, или

делатност на радију:

-          извршни продуцент програма или емисија на радију (континуирано најмање 36 месеци), или

      делатност на филму:

-          директор-продуцент два дугометражна филма, или

-          директор-продуцент осам краткометражних филмова, или

-          организатор снимања четири играна филма, или

-          организатор снимања осам краткометражних филмова, или

-          организатор снимања, вођа снимања, секретар редакције, асистент режије 36 кратких филмова, или

-          организатор у најмање 40 видео спотова, реклама, или

      Делатност на телевизији:

-           рад на организовању 40 получасовних ТВ емисија(било које врсте).

Уколико самостални сарадник из ове подтачке ради и у другим областима културе, задаци се третирају кумулативно.

 

9. УМЕТНИЧКА ИГРА (КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА И САВРЕМЕНА ИГРА)

 

1) Самостални уметник:

(1) Играч

-          четири већа пројектау трајању од по минимум50 минута у области класичног балета, савремене или народне игре (представа/концерт класичног балета, савремене или народне игре на релевантним сценама/у професионалним ансамблима; играчко остварење у мјузиклу, драмском, оперском или другом сценско-музичком делу; играчко остварење у сценско-медијском пројекту; играчко остварење на фестивалу/културној манифестацији; радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом) или више мањих пројеката у укупној дужини трајања четири већа пројекта,и

-          40 наступа;

(2) Кореограф

-          четири већа пројектау трајању од најмање 50минута у области класичног балета, савремене или народне игре (представа, концерт класичног балета, савремене или народне игре на релевантним сценама, у професионалним ансамблима; кореографско остварење у мјузиклу, драмском, оперском или другом сценско-музичком делу; кореографско остварење у сценско-медијском пројекту; кореографско остварење на фестивалу, културној манифестацији; радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом)или више мањих пројеката у укупној дужини трајања четири већа пројекта;

(3) Педагог уметничке игре

-          континуиран педагошки рад у области класичног балета, савремене или народне игре;

-          одобрен план и програм рада у области класичног балета, савремене или народне игре од стране стручне комисије коју именује репрезентативно удружење, или ангажовање у релевантној установи по мишљењу Комисије репрезентативног удружења и

-          осам јавних наступа полазника-ученика или професионалних играча са којима педагог ради;

(4) Репетитор уметничке игре

-          осам уметничких пројеката у области класичног балета, савремене или народне игре (представа,концерт класичног балета, савремене или народне игре на релевантним сценама, у професионалним ансамблима; мјузикл, драмско, оперско или друго сценско-музичком дело; сценско-медијски пројекат; кореографско остварење на фестивалу, културној манифестацији; радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом) у којима је уметник ангажован као репетитор или асистент кореографа, при чему половина (четири) пројекта морају имати трајање од најмање50 минута.

Посебни критеријуми за сваког самосталног уметника из ове тачке у подручју уметничке игре могу се пропорционално комбиновати.

 

10. АРХИТЕКТУРА

1) Самостални уметник:

(1) Архитекта

-          два реализована архитектонска дела (нове зграде или значајне реконструкције), или

-          четри реализована ентеријера или партерна уређења, или

-          пет нереализованих архитектонских пројеката (минимум на нивоу идејних решења), или

-          две самосталне архитектонске изложбе (у изложбеним просторима са уметничким саветом), или

-          шест излагања на колективним архитектонским изложбама (у изложбеним просторима са уметничким саветом), или

-          два награђена или откупљена пројекта на домаћим конкурсима за архитектонска дела од јавног значаја (попут музеја, галерија, институција у области културе и сл.), или

-          један награђени или откупљени пројекат на међународном архитектонском конкурсу.

 

За подручје архитектуре самосталним уметником сматра се и лице које обавља следеће уметничке активности:

1) Вођење креативног процеса–развој архитектуре на основу документарних или личних материјала учесника у процесу, кроз индивидуални и колективни ауторски рад с циљем постизања уметничких и ширих развојних резултата и исхода (водитељ процеса на четири пројекта);

2) Уметничка дирекција – програмска дирекција манифестација или уметничких и развојних пројеката у областиархитектуре, заснована на ауторском концепту, те сродне одговорне делатности од општег интереса, за чије обављање је неопходна и незамењива уметничка експертиза:

(1) програмска дирекција манифестација или њихових сегмената у области архитектуре – на међународном, регионалном, националном, покрајинском и окружном нивоу или на нивоу великих градова (уметнички или програмски директор на две манифестације);

(2) селекција програма у области архитектуре (селектор две манифестације или пројекта) на међународном, регионалном, националном, покрајинском и окружном нивоу или на нивоу великих градова);

(3) учешће у стручном жирију (члан жирија осам манифестација, жирираних програма и других пројеката у области архитектуре на међународном, регионалном, националном, покрајинском и окружном нивоу или на нивоу великих градова).

3) Едукација и подстицање доступности и развојаархитектуре:

(1) уметнички педагошки рад с децом, младима и другим групама корисника у областиархитектуре (четири пуна процеса или годишња радна циклуса);

(2)  ауторски рад на развоју и едукацији публике у циљу афирмације естетског и рационалног разумевања уметничких достигнућа и резултата у области архитектуре:

(3) осмишљавање и извођење интерактивних образовно-васпитних, анимацијских и других развојних програма (нпр. у оквиру међуресорне сарадње културе и туризма) с различитим групама публике (четири заокружена програма);

(4) развој ауторских инструмената за подстицање доступности и развоја уметности у области архитектуре: осмишљавање, креирањеи уређивање приручника, уџбеника, збирки, тематских издања,часописаи другог у области архитектуре (објављених 15 ауторских табака стручног текста).

2) Самостални стручњак у култури:

(1) Архитектонски критичар, Историчар архитектуре, Теоретичар архитектуре

-          објављених 12 ауторских А4 табака, стручних или научних текстова који су у вези са архитектуром, или

-          четири ауторска пројекта изложбе из области архитектуре, или

-          једна објављена књига, монографија или публикација, рецензирана од стране реномираних домаћих или страних рецензената.

 

11. ПРЕВОЂЕЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ТЕКСТОВА

 

1) Самостални стручњак у култури:

(1) Научни преводилац, Стручни преводилац

-1280 ауторских страна превода научног текста објављеног у монографским или периодичним публикацијама, при чему се под научним текстом подразумева текст из било које природне или друштвене науке (осим хуманистичких наука и филозофије), или

- 1280 ауторских страна превода стручног текста објављеног у монографским или периодичним публикацијама, при чему се под стручним текстом подразумева сваки правни текст или текст из било које пословне делатности, или

- 1920 ауторских страна превода научног текста урађеног за потребе послодавца – правног лица с којим је научни и стручни преводилац потписао уговор о превођењу научног текста, при чему се под научним текстом подразумева текст из било које природне или друштвене науке (осим хуманистичких наука и филозофије), или

 

- 1920 ауторских страна превода научног текста урађеног за потребе послодавца – правног лица с којим је научни и стручни преводилац потписао уговор о превођењу стручног текста, при чему се под стручним текстом подразумева сваки правни текст или текст из било које пословне делатности, или

- 360 сати симултаног превођења за које је научни и стручни преводилац био ангажован на основу уговора с послодавцем – правним лицем, или

- 540 сати консекутивног превођења за које је научни и стручни преводилац био ангажован на основу уговора с послодавцем – правним лицем, или

- комбинација горе наведених врста превода, при чему једна ауторска страна научног и стручног превода објављеног у монографским или периодичним публикацијама има вредност једне и по ауторске стране научног и стручног превода урађеног за потребе послодавца – правног лица, док један сат симултаног превођења има вредност једног и по сата консекутивног превођења, или 3,56 ауторске стране научног и стручног превода објављеног у монографским или периодичним публикацијама или 5,33 ауторских страна научног и стручног превода урађеног за потребе послодавца, а један сат консекутивног превођења има вредност 2,37 ауторске стране научног и стручног превода објављеног у монографским или периодичним публикацијама или 3,56 ауторске стране научног и стручног превода урађеног за потребе послодавца – правног лица. Једна ауторска страна текста садржи 1800 словних знакова с размаком.

Као услов за стицање или продужетак статуса стручњака у култури признају се и изворни радови везани за област научног и стручног превођења објављени у монографским или периодичним публикацијама. Једна ауторска страна таквог рада има вредност двеју ауторских страна превода научног или стручног текста објављеног у монографским или периодичним публикацијама, или трију ауторских страна превода научног или стручног текста урађеног за потребе послодавца – правног лица.

 

12. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИЧКИХ, ГОВОРНИХ, АРТИСТИЧКИХ И СЦЕНСКИХ КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

 

1) Самостални уметник:

(1) Вокални солистаџез, рок, поп, забавне и народне музике / Музичар инструменталиста џез, рок, поп, забавне и народне музике

- 20 наступа или снимања са најмање три различита програма, или

- учествовање солиста (вокалних или инструменталних) или чланова сталних постава истакнутих музичких састава на најмање 120 минута уметнички релевантне новоснимљене музике за радио или телевизијске потребе, односно 60 минута објављене музике на носачима звука који се налазе на уобичајеној продајној мрежи у Републици Србији или иностранству.

(2) Кореограф фолклорних програма, Кореограф плесних програма

- осам кореографија фолклорних или плесних програма минималног трајања од 60 минута, или

- 20 краћих кореографија форклорних или плесних програма у осталим сценско-музичким програмима у позоришту, националним ансамблима, фолклорним ансамблима, на телевизији, културним манифестацијама, фестивалима и сл. Минималног трајања од десет минута.

Наведени програми, представе и кореографије треба да буду извођене у реномираним установама културе, домовима културе, културним центрима, на фестивалима, свечаним академијама, националним телевизијама и друго;

(3) Корепетитор сценско – музичких програма

- континуитет у радуна пословима корепетитора о оквиру различитих музичко – сценских програма;

- десет корепетиторских задатака јавно изведених у значајним институцијама културе и другим сценским просторима, као и на радију и телевизијама;

(4) Писац текста музичког дела

- десет текстова мјузикла, или

- 50 текстова музике (класичне, народне, забавне, поп-рок, дечије и сл);

2) Самостални стручњак у култури:

(1) Уредник сценско – музичког програма

- десет уредничких задатака за програме у сценско- музичкој области (фестивала, културних манифестација, академија, колажно - сценских програма, мјузикала и др), или

-40 уредничких задатака у електронским медијима (фестивала, културних манифестација, колажно сценских програма, академија, мјузикала емитованих на телевизији);

3) Самостални извођач културних програма:

(1) Вокални извођач културних програма,Инструментални извођач културних програма

- десет наступа или снимања са најмање три различита програма, или

- учествовање солиста (вокалних или инструменталних), чланова сталних постава истакнутих музичких састава или хорова на најмање 40 минута уметнички релевантне новоснимљене музике за радио или телевизијске потребе, односно 30 минута објављене музике на носачима звука који се налазе у уобичајеној продајној мрежи у Републици Србији или иностранству, или

- 100 наступа у програмима у угоститељским и диско објектима;

(2) Фолклорни извођач, Извођач плесног програма

- 50 наступа у целовечерњим концертима, у професионалним и реномираним ансамблима, на значајним сценама, у земљи и свету, као и на телевизији.

 (3) Спикер, Водитељ културних програма, Водитељ радио програма, Водитељ телевизијског програма

- 50 вођења музичко – сценских програма, колажних програма, фестивала, свечаних академија, концерата, радио и тв програма.

(4) Комичар, Рецитатор, Пантомимичар, Имитатор, Мађионичар

- 20 наступа у колажним програмима, сценско – музичким програмима, на концертима, на радију и телевизији, у циркусима, школама, дворанама и другим објектима.

(5) Манекен

- десет ревија реномираних домаћих и светских модних креатора,

- пет ревија у оквиру значајних сајамских манифестација у земљи и иностранству,

- рад на пословима промотера модних кућа и креатора.

4) Самостални сарадник у култури:

(1)Дизајнер тона сценско-музичког програма, Дизајнер светла, Дизајнер слике, Реализатортона, Реализатор светла, Реализатор слике, Инспицијент, Секретар режије сценско-музичког програма, Асистент режије сценско – музичких програма, Сценско -технички реализатор културних програма

-   петсценско - музичких програма, фестивала, мјузикала, концерата, колажних и специјализованих програма, или

- два музичке телевизијске манифестације, или

- пет радио програма музичке делатности.

 

 13. ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

 

1) Самостални стручњак у култури

(1) Археолог, Архитекта у области непокретног културног наслеђа, Историчар уметности у области непокретног културног наслеђа,Историчар, Етнолог, Сликар-рестауратор-конзерватор у области непокретног културног наслеђа, Конзерватор-хемичар

 

- Положен стручни испит из делатности заштите и очувања културних добара или стечено научно звање из комплементарне области уз: најмање три рецензирана стручна или научна рада објављена у одговарајућој периодици; или: једну рецензирану студију обима најмање 120 страна; или: учешће или руковођење најмање на три теренска пројекта; или: ауторство/коауторство на најмање две изложбе из предметне области; или: учешће са излагањем на најмање три стручна/научна скупа; или

- Најмање пет рецензираних стручних или научних радова објављених у одговарајућој периодици, или исти број поглавља у монографским издањима или комбинација оба, или

- Једна рецензирана студија из области истраживања, заштите и коришћења културних добара обима најмање 120 страна и два рецензирана стручна/научна рада, или

- Учешће или руковођење на најмање пет теренских пројеката мањег обима (укупног обима најмање 150 радних дана) или на једном вишегодишњем у истом укупном трајању, или

- Да је учесник или координатор више пројеката мањег обима или једног дугорочног пројекта у области заштите и очувања културног наслеђа, или

- Ауторство или коауторство на најмање три изложбе из предметне области, или

- Учешће са излагањем на најмање пет стручних, односно научних скупова у земљи и, или иностранству из предметне области (организатори скупова морају бити релевантне научне, образовне или институције заштите или струковна удружења).

Поред наведених критеријума потребно је доставити најмање три релевантне препоруке, од којих најмање једна институционална, a којима се верификује стечена активност у струци.

 

14. ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

 

1) Самостални стручњак у култури:

(1) Кустос

 кустос превентивне заштите

-објављене две монографије, књиге; реализоване две ауторске изложбе; шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

 кустос збирке

-објављене две монографије, књиге; реализоване две ауторске изложбе; шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта; обрада 600 музеалија;

 кустос за нематеријално културно наслеђе

-обрада и унос 500 података о елементима нематеријалног културног наслеђа; обрада аудуовизуеланог материјала са 200 носача; израда три филмска записа; организоване три радионице о нематеријалном културном наслеђу; објављена једна монографија, књига; реализована једна ауторска изложба; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

кустос организатор програма

-организација 12 студијских изложби; организација 60 пратећих програма – промоције, предавања, концерти, играонице, мултимедијални програми; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;

кустос за међумузејску и међународну сарадњу:

-покретање и организација четири међународна пројекта; размена осам музејских програма; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;

кустос педагог

-организација 24 семинара и радионице; организација 80 стручних вођења кроз изложбе и музејске службе; спровођење осам анкета и израда четири плана посете и реализације посета и програмамузеју; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;

 

 кустос за издавачку делатност

- уређује четири каталога, три монографије, књиге; реализација 20 мањих пратећих информативних листова; учешће и организација20 промоција издања; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа.

(2) Конзерватор,рестауратор

-          реализовано два до четири већа конзерваторска захвата (комплетне конзервације, реконструкције, сложени захвати на музејском материјалу);

-          реализовано десет радова средње сложености;

-          реализовано 20 радова мање сложености;

2) самостални сарадник у култури:

(1) Документариста

 кустос документариста

- обрада и унос 500 података о музеалијама; обрада фотодокументације са 80 музејских програма; објављена једна монографија односно књига; реализована једна ауторска изложба; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

каталогизатор

-обрада и унос 1200 података о музеалијама; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

 Фотограф

- обрада збирки 1600 фотографија; праћење 80 музејскихпрограма; припрема материјала за штампу за две монографије, за четири каталога или осам мањих радова;

(2) Пројектант, дизајнер изложбе и дизајнер музејских издања

-          израда пројеката за 12 студијских изложби;

-          израда дизајна за 80 музејских програма;

-          гостовање шест музејских пројеката.

(3) Библиотекар

-          обрада и унос 400 података о библиотечком фонду;

-          израда три библиографије;

-          међумузејска размена са минимално 20 институција.

(4) Вебмастер

-          обрада и унос 500 података о музеалијама;

-          обрада фотодокументације са 80 музејских програма и постављање на сајт музеја;

-          израда и праћење три посебна портала везана за музејске активности и нематеријално наслеђе.

 

15. ФИЛМСКA И ТЕЛЕВИЗИЈСКA ДЕЛАТНОСТ

 

1) Самостални сарадник у култури:

(1) Сценариста сарадник,Редитељ сарадник,Помоћник редитеља,Асистент режије, Секретар режије,Регистратор снимања играног филма или ТВ дела,Главни сниматељ сарадник, Сниматељ сарадник,Сниматељ-швенкер,Асистент сниматеља,Сниматељ сарадник анимираног филма,Маскер,Шминкер, Асистент шминкера,Сценограф сарадник, Филмски архитекта, Костимограф сарадник,Асистент сценографа,Асистент костимографа, Гардеробер,Реквизитер, Декоратер,Филмски монтажер сарадник (слике и тона),Сниматељ тона,Асистент сниматеља-микроман,Музички сарадник,Електронски монтажер (миксер и монтажер накнадне магнетоскопске монтаже), Директор филмске (или ТВ) екипе, Главни организатор ТВ серија, Помоћник директора,Вођа снимања,Финансијски организатор,Помоћник организатора, Писац сарадник на сценарију анимираног филма, Редитељ сарадник анимираног филма,Главни цртач сарадник,Главни аниматор сарадник,Цртач сарадник карактера,Аниматор сарадник,Фазер, Колориста,Кописта,Контролор–чекер,Трик сниматељ,Мајстор филмске и ТВ расвете,Главни расветљивач,Расветљивач,Филмски фотограф,Пиротехничар, Сценски радник, Помоћни сценски радник

- два играна филма, или

- две ТВ серије, или

- четири рекламна спота, или

- три документарна формата, или

- комбинација ових формата.

 

16. ИЗДАВАШТВО

1) Самостални стручњак у култури:

(1) Уредник у издаваштву

- предлаже наслове за објављивање, координира и надгледа рад преводилаца, лектора, графичких дизајнера и других стручњака и сарадника и које је одговорно за садржај издања у целини и то за најмање 20 објављених наслова из области уметничке прозе, поезије, есејистике, филозофије, хуманистичких дисциплина, књига за децу и других наслова значајних за културу; чији је збирни обим већи од 2000 страница, или пет стручних или уметничких периодичних публикација.

2) Самостални сарадник у култури:

(1) Лектор

-          отклањање свих врста стилских, граматичких и правописних грешака у књигама објављеним у последње четири године чији збирни обим текста прелази 8000 страна по 1800 словних знакова, с тим да се у обзир узимају и текстови објављени у периодичним публикацијама од културног значаја.

(2) Коректор

- исправка словних и знаковних грешака у књигама објављеним у последње четири године чији збирни обим текста прелази 8000 страна по 1800 словних знакова, с тим да се у обзир узимају и текстови објављени у периодичним публикацијама од културног значаја.

(3) Самостални графички дизајнер сарадник у издаваштву

-          објављених 40 или више неилустрованих издања, или 

-          објављених више илустрованих издања чији збирни број страна је већи од 1000, или

-          ауторско графичко решење за 80 или више насловних страница различитих издања, или

-          испуњава услове сразмерним учешћем наведена три услова (на пример: 20 неилустрованих издања, 250 страница илустрованих објављених издања и 20 насловних страница и сл.)

Уколико лице има завршено високо образовање у области графичког дизајна или другој одговарајућој области, услов за стицање статуса графичког дизајнера сарадника је да је у последње четири године обавило посао у два пута мањем обиму од наведеног. 

(4) Илустратор сарадник у издаваштву

-          објављених пет издања са по барем 15 илустрација у свакоме од њих, или, 

-          најмање два издања у којима је збирно објављено барем 100 страница са ауторским илустрацијама.

Уколико лице има завршено високо образовање у области илустрације или другој одговарајућој области, услов за стицање статуса илустратора сарадника у издаваштву је да је у последње четири године обавило посао у два пута мањем обиму. 

 

17. ПРОДУКЦИЈА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И ДЕЛА

1) Самостални стручњак у култури:

(1) Тон мајстор

 Озбиљне, уметничке музике:

- три већа дела:симфонијско, оркестарско, вокално-инструментално (кантата, ораторијум),музичко сценско (опера, балет,оперета, мјузкл), веће камерно, сложеније електро-акустичко дело, или

- шест дела из области филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), електро акустичких дела,или

- десет мањих дела: камерно, солистичко, вокално-инструментално, хорско дело. 

            Џез и популарне музике ( рок, поп, забавна и народна)

- тридесет делаиз области популарне музике у трајању од 120 минута.

Тон мајстор прилаже доказ о снимку: емитовање, архивски број радио или тв станице, објављени ЦД или ДВД.

(2) Дизајнер звука

            Комплетна обрада звука за филм, телевизију, позориште и радио драму:

-          шестдела из области: филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), из области проширених медија, електро акустичких дела.

            Комплетна обрада звука за џез и популарну музику ( рок, поп, забавну и народну):

 - тридесет дела  из области џез и популарне музике у трајању од 120 минута.

(3) Музички продуцент

 -координирани рад у реализацији финалног аудио снимка

            Озбиљне, уметничке музике:

- три већа дела:симфонијско, оркестарско, вокално-инструментално (кантата, ораторијум), музичко сценско (опера, балет, оперета, мјузкл), веће камерно, сложеније електро-акустичко дело, или

- шест дела из области филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), електро акустичких дела, или

 - десет мањих дела: камерне, солистичке, вокално-инструменталне, хорске,

 инструменталне обраде и оркестрације.

 Џез и популарне музике (рок, поп, забавна и народна)

 - тридесет делаиз области џеза или популарне музике у трајању од 120 минута минута.

 

Члан 5.

Када самостални уметник, стручњак у култури, сарадник у култури или извођач културних програма обавља истовремено две или више делатности, односно два или више посла у истој делатности, његова активност у свакој делатности процентуално се приказује.

Статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе утврђиваће се сходно претежној делатности одређеној на начин из става 1. овог члана.

 

Члан 6.

Лице које обавља самосталну уметничку или другу делатност у области културе, а које  одређено време не обавља ту делатност због болести не узима се у обзир за проверу испуњености услова из члана 10. став 1. овог правилника.

 

Члан 7.

Подносилац захтева приликом подношења захтева репрезентативном удружењу за утврђивање статуса лица која обављају самосталну уметничку или другу делатност у области културе, подноси и захтев за упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

Подносилацприлаже следећа документа:

1)      изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезносоцијално осигуран по другом основу;

2)      фотокопију личне карте;

3)      фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања или високом, вишем или средњем образовању одговарајућег образовног профила (диплома, уверење, сведочанство и сл);

4)      уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

5)      податке о адреси и контактима;

6)      доказе о професионалном раду: уговоре, потврде уметничких установа и других носилаца посла, програме, плакате, критике, рецензије, исечке из штампе, објаве на интернету и друге релевантне доказе;

7)      друга потребна документа по захтеву реперезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижица и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца).

 

Члан 8.

Приликом оцењивања резултата рада подносиоца захтева у претходном периоду, Комисија узима као релевантан сваки професионални рад који је потврђен траженом документацијом, укључујући изузетно и рад током школовања, уколико је тај рад био професионалан и самосталан.

Почетак професионалног ангажмана се доказује професионалним уговором или другим релевантним доказом који о томе сведочи.

Одлуку о утврђивању статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културних програма, као и време од када се тај статус утврђује, Комисија доноси већином гласова свих чланова.

Репрезентативно удружење доноси Решење о утврђивању статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културног програма у року од 30 данаод дана доношења одлуке Комисије.

Решење се издаје у два примерка, један примерак за носиоца статуса и један за репрезентативно удружење које води евиденцију. Решење, у складу са законом садржи личне податке подносиоца захтева (име, име једног родитеља, презиме, адресу пребивалишта, занимање, подручје културне делатности, датум од када се утврђује статус).

 

Члан 9.

На основу Решења из члана 8. овог правилника,  издаје се, у складу са законом,  уверење о чињеницама уписаним у евиденцију.

Уверење се издаје сагласно подацима из евиденције, посебно за сваку намену.

Уверење се издаје на захтев, по правилу истог дана када је странка затражила уверење, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако надлежно репрезентативно удружење у култури одбије захтев за издавање уверења, дужно је да о томе донесе посебно решење.

Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева надлежно репрезентативно удружење у култури не изда уверење, странка може изјавити жалбу Министарству као да је захтев одбијен.

Ако странка, на основу доказа којима располаже, сматра да јој уверење није издато у складу с подацима из евиденције, може захтевати измену или издавање новог уверења.

Надлежно репрезентативно удружење у култури дужно је да донесе посебно решење ако одбије захтев странке да јој измени или изда ново уверење.

Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева за измену или издавање новог уверења то не буде учињено, странка може изјавити жалбу као да је њен захтев одбијен.

Против решења о одбијању захтева жалба се може изјавити Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се може изјавити Министарству и ако је истекао рок прописан за измену или издавање уверења.

 

  Члан 10.

По истеку четири године од дана стицања статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културног програма, Комисија врши поступак провере испуњености услова за лица која су уписана у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе за четворогодишњи период.

Репрезентативно удружење 30 дана пре истека четворогодишњег периода достављапозив носиоцу статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе да у том року поднесе Комисији захтев за проверу испуњености услова и доказе о свом претходном четворогодишњем раду, као и друга документа из члана 7. овог правилника.

Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ослобађа се од обавезе доказивања испуњености услова, када напуни 30 година стажа осигурања (мушкарци), односно 25 година стажа осигурања (жене).

 

Члан 11.

Носилац статуса обавезан је да пријави промену у вези са условима за упис у евиденцију надлежном репрезентативном удружењу у култури које води ту евиденцију, у року од три дана од дана настанка промене.

Промена и брисање из евиденције лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе врши се:

1)      на лични захтев лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;

2)      по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице не испуњава ближе услове из члана 3. овог правилника, као и ако се током поступка провере испуњености услова не одазове на позив из члана 10. став 2. овог правилника.

Уколико носилац статуса прекида статус због заснивања радног односа, пензионисања, одслужења војног рока и других разлога, дужан је да о насталој промени обавести репрезентативно удружење које води евиденцију у року од три дана од дана настанка промене основа осигурања.

 

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

 

                                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                          Владан Вукосављевић, 

 

 Број: 110-00-1/2017-03

 У Београду, 30. јануара 2017. године.

  

 

КАКО СТЕЋИ СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА И ШТА ТРЕБА УРАДИТИ НАКОН ДОБИЈАЊА СТАТУСА

 

-   Статус самосталног уметника може да стекне сваки књижевни преводилац који задовољава услове прописане Правилником о ближим условима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самосално обављају уметничку или другу делатност у области културе (текст Правилника налази се на овој страници сајта УКПС), без обзира на то да ли је члан УКПС или није.

-   Да би стекао статус самосталног уметника, књижевни преводилац треба да поднесе захтев Статусној комисији УКПС. Захтев се подноси на Обрасцу за доделу / продужетак статуса самосталног уметника. Образац се може скинути са сајта УКПС или узети у секретаријату УКПС, у Француској 7. Образац се попуњава у електронском облику. Попуњен образац треба сачувати као датотеку, одштампати и потписати. Потписан образац се предаје секретару УКПС. Уз образац књижевни преводилац који жели да стекне статус самосталног уметника треба, према Правилнику о ближим условима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самосално обављају уметничку или другу делатност у области културе да приложи следеће документе:

1)      изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;

2)      очитану личну карту (уколико лична карта има чип) или фотокопију личне карте;

3)      фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања или високом, вишем или средњем образовању одговарајућег образовног профила (диплома, уверење, сведочанство и сл);

4)      уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

5)      податке о адреси и контактима;

6)      доказе о професионалном раду: уговоре, потврде уметничких установа и других носилаца посла, програме, плакате, критике, рецензије, исечке из штампе, објаве на интернету и друге релевантне доказе;

7)      друга потребна документа по захтеву репрезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижице и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца);

Поред наведених докумената књижевни преводилац треба да достави Статусној комисији једно или више дела која је превео и изворнике с којих их је превео.

 

-   Након што Статусна комисија одобри захтев за добијање статуса самосталног уметника, Секретаријат УКПС издаће књижевном преводиоцу Решење о додели статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (у једном примерку) и Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца (у три примерка).

-   Пошто добије поменуте документе, књижевни преводилац треба да изврши пријаву на обавезно социјално осигурање. То се може урадити у Фонду ПИО или у Републичком Фонду за здравствено осигурање.

 

Пријављивање у Фонду ПИО:

-   Са Уверењем о статусу самосталног уметника књижевни преводилац треба да оде у Фонд ПИО (у Београду – Немањина 30, адресе фонда у другим градовима потражити на сајту Фонда ПИО (http://www.pio.rs/lat/) и да се пријави. Поступак је следећи: по уласку у Фонд треба узети број на апарату за издавање бројева, а потом се с тим бројем јавити на одговарајући шалтер за пријаву осигурања. Службенику на шалтеру треба предати Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца. Службеник ће завести пријаву и издаће књижевном преводиоцу оверену потврду о пријави на обавезно социјално осигурање на обрасцу М-А (с печатом Фонда). Преводилац треба да фотокопира тако оверен образац М-А пошто ће фотокопију морати да преда у Пореској управи. Оригинал обрасца М-А треба да задржи и сачува.

-   Са овереним обрасцем М-А, затим са Уверењем о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца и с попуњеним обрасцем ППД СУ (у 2 примерка) књижевни преводилац треба да оде у Пореску управу на својој општини и да се пријави код референта за самосталне уметнике. Том референту треба да преда фотокопију обрасца М-А, Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца и два попуњена обрасца ППД СУ. Референт ће завести пријаву књижевног преводиоца и вратити му један оверен образац ППД СУ. Тај примерак обрасца ППД СУ књижевни преводилац треба да фотокопира, а фотокопију треба да преда секретару УКПС. Оригинал треба да задржи и сачува. Образац ППД СУ може се скинути са сајта Пореске управе (рубрика Предузетници, подрубрика Пореске пријаве и обрасци) http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html, а може се преузети и преко линка: http://www.cekos.rs/obrazac-ppd-su-samostalni-umetnici. Поред тога, образац се може подићи и у секретаријату УКПС, али и у Пореској управи, код надлежног референта (Референт за самосталне уметнике).

Напомена: у појединим општинама референт ће затражити од књижевног преводиоца да пореску пријаву преда у писарници. У том случају службеник у писарници вратиће књижевном преводиоцу један оверен примерак обрасца ППД СУ. У погледу свега осталог поступак је исти.

-   Приликом попуњавања обрасца ППД СУ треба навести матични број, ПИБ и адресу Удружења (тачка 2).

-   Матични број УКПС: 07062206

-   ПИБ УКПС: 102419896

-   Адреса УКПС: Француска 7, 11000 Београд

-   Под тачком 4 треба заокружити најнижу основицу, то јест подтачку 4.1.1.

-   Тачку 5 књижевни преводилац који је тек стекао статус самосталног уметника не попуњава.

-   Са трећим Уверењем о статусу самосталног уметника, са обрасцем М-А, овереним у Фонду, и са овереним обрасцем ППД СУ књижевни преводилац треба да оде у Републички завод за здравствено осигурање на својој општини (РФЗО) и да се јави на шалтер за издавање и продужење здравствене књижице. На основу обрасца М-А овереног у Фонду ПИО и Уверења о статусу самосталног уметника службеник Републичког фонда за здравствено осигурање треба да изда књижевном преводиоцу здравствену књижицу и да је овери.

 

Пријављивање у РФЗО:

-   Са Уверењем о статусу самосталног уметника књижевни преводилац треба да оде у филијалу РФЗО (у Београду – Немањина 30, филијале за друге градове потражити на сајту РФЗО  http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu) и да се пријави на шалтеру за пријаву на обавезно социјално осигурање. Службенику на шалтеру треба да преда Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца. Службеник ће завести пријаву и издаће књижевном преводиоцу оверену потврду о пријави на обавезно социјално осигурање на обрасцу М-А (с печатом РФЗО). Преводилац треба да фотокопира тако оверен образац М-А пошто ће фотокопију морати да преда у Пореској управи. Оригинал обрасца М-А треба да задржи и сачува.

-   Са обрасцем М-А овереним у РФЗО, затим са Уверењем о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца и с попуњеним обрасцем ППД СУ (у 2 примерка) књижевни преводилац треба да оде у Пореску управу на својој општини и да се пријави код референта за самосталне уметнике. Том референту треба да преда фотокопију обрасца М-А, Уверење о статусу самосталног уметника – књижевног преводиоца и два попуњена обрасца ППД СУ. Референт ће завести пријаву књижевног преводиоца и вратити му један оверен образац ППД СУ. Тај примерак обрасца ППД СУ књижевни преводилац треба да фотокопира, а фотокопију треба да преда секретару УКПС. Оригинал треба да задржи и сачува. Образац ППД СУ може се скинути са сајта Пореске управе (рубрикаПредузетници, подрубрика Пореске пријаве и обрасци) http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html, а може се преузети и преко линка: http://www.cekos.rs/obrazac-ppd-su-samostalni-umetnici. Поред тога, образац се може подићи и у секретаријату УКПС, али и у Пореској управи, код надлежног референта (Референт за самосталне уметнике). Поред тога, образац се може подићи и у секретаријату УКПС, али и у Пореској управи, код надлежног референта (Референт за самосталне уметнике).

Напомена: у појединим општинама референт ће затражити од књижевног преводиоца да пореску пријаву преда у писарници. У том случају службеник у писарници вратиће књижевном преводиоцу један оверен примерак обрасца ППД СУ. У погледу свега осталог поступак је исти.

-   Са трећим Уверењем о статусу самосталног уметника, са обрасцем М-А, овереним у Фонду, и са овереним обрасцем ППД СУ књижевни преводилац треба да оде у Републички завод за здравствено осигурање на својој општини (РФЗО) и да се јави на шалтер за издавање и продужење здравствене књижице. На основу обрасца М-А овереног у Фонду ПИО и Уверења о статусу самосталног уметника службеник Републичког фонда за здравствено осигурање треба да изда књижевном преводиоцу здравствену књижицу и да је овери.

 

Напомене:

 

1. Књижевни преводилац треба да се пријави у Фонду ПИО пре датума од ког је у статусу самосталног уметника. Другим речима, ако, рецимо, у Уверењу о статусу стоји да књижевни преводилац самостално обавља послове књижевног превођења од 1. јула, он треба да се у Фонду ПИО пријави најкасније 30. јуна.

2. У свакој фази пријављивања књижевни преводилац треба да има унапред припремљене фотокопије докумената за случај да службеници Фонда ПИО, Пореске управе или РФЗО пожеле да их задрже.

 

КАКО НАПУСТИТИ СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА

Књижевни преводилац који из неког разлога жели или мора да се одрекне статуса самосталног уметника (уколико се запосли, пензионише итд.), треба да уради све што је урадио кад је добио статус – само што уместо Уверења о статусу самосталног уметника треба да у Фонд ПИО и у Пореску управу однесе Одјаву из статуса. Одјаву узима у Секретаријату УКПС и с њом оде у Фонд ПИО. Тамо, на истом шалтеру на ком се пријавио, предаје службенику Фонда Одјаву из статуса, на основу које му службеник Фонда издаје Одјаву са обавезног социјалног осигурања, исто тако на обрасцу М-А. Са обрасцем М-А, Одјавом из статуса и попуњеним Обрасцем ППД СУ књижевни преводилац треба да оде у Пореску управу, код референта за самосталне уметнике. У зависности од општине, референт ће му издати Решење о коначном задужењу – на лицу места, или после извесног времена (које се може мерити месецима). Пошто обави све наведене радње, књижевни преводилац је слободан да изврши пријаву на обавезно социјално осигурање по другом основу – по основу запослења или пензионисања.


ПРОМЕНА ПРЕБИВАЛИШТА

Књижевни преводилац који промени место пребивалишта мора да уради све што је наведено у претходном пасусу, с тим што поред Одјаве треба да узме у Секретаријату УКПС Потврду о промени адресе и ново Уверење о статусу самосталног уметника. С тим документима у Фонду ПИО о истом трошку треба да изврши одјаву са обавезног социјалног осигурања и пријаву на обавезно социјално осигурање. Одјаву са обавезног социјалног осигурања (на обрасцу М-А), поред Одјаве из статуса и два попуњена обрасца ППД СУ, треба да однесе референту за самосталне уметнике у општини на којој се водио пре промене места пребивалишта, а Пријаву на обавезно социјално осигурање, ново Уверење о статусу самосталног уметника и два попуњена обрасца ППД СУ референту за самосталне уметнике у општини на коју се преселио. Референт за самосталне уметнике у општини на којој се књижевни преводилац водио пре промене места пребивалишта треба да изда књижевном преводиоцу Решење о коначном задужењу и да му врати један оверен Образац ППД СУ. Референт у општини на коју се књижевни преводилац преселио треба да изда књижевном преводиоцу Решење о аконтационом задужењу и да му изда један оверен Образац ППД СУ. И у једном и у другом случају то се може десити одмах, а може и после неколико месеци. Када књижевни преводилац добије Решење о аконтационом задужењу, дужан је да фотокопију тог решења достави Секретаријату УКПС. Уколико то не учини, УКПС неће бити у могућности да му уплаћује доприносе. Године 2018. Пореска управа је увела промењив позив на број за уплату доприноса, који се налази у Решењу и који је неопходно доставити Секретаријату УКПС.

Напомене:

1. Књижевни преводилац треба да се пријави у Фонду ПИО пре датума од ког је у статусу самосталног уметника. Другим речима, ако, рецимо, у Уверењу о статусу стоји да књижевни преводилац самостално обавља послове књижевног преводјења од 1. јула, он треба да се у Фонду ПИО пријави најкасније 30. јуна.
2. У свакој фази пријављивања књижевни преводилац треба да има унапред припремљене фотокопије докумената за случај да службеници Фонда ПИО, Пореске управе или РФЗО пожеле да их задрже.

 

ПРЕПОРУЧЕНА ЦЕНА

Препоручена цена УКПС за превод са страног на српски језик износи око 6 евра по преводилачкој страници (1800 словних знакова са проредима), или 100 евра по табаку (16 страница). За превод са српског на страни језик препоручује се двоструко већа тарифа.

Образац захтева за добијање или обнову статуса самосталног уметника можете преузети овде:

Издвајамо

Календар догађаја