Status samostalnog umetnika

 

 

 

 

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona u kulturi  („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispravka), ministar kulture i informisanja donosi

 

 

P R A V I L N I K

 

O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRDJIVANjE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrdjuju se bliži uslovi, merila i kriterijumi, kao i postupak po zahtevima lica za utvrdjivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i postupak provere ispunjenosti uslova iz Zakona o kulturi za lica koja su upisana u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost za četvorogodišnji period, za sve oblasti kulturne delatnosti na predlog reprezentativnih udruženja.

 

Član 2.

O svim statusnim pitanjima iz člana 1. ovog pravilnika odlučuje Komisija za statusna pitanja udruženja koju imenuje Upravni odbor, odnosno Predsedništvo udruženja (u daljem tekstu: Komisija).

U Komisiju se imenuju najmanje tri kompetentna člana za odredjenopodručje u kulturi, a mandat Komisije po pravilu traje četiri godine, osim u slučaju kada je statutom reprezentativnog udruženja propisano drugačije.

Za člana Komisije jedno lice može biti uzastopno imenovano najviše dva puta.

 

 

Član 3.

Lice koje podnese zahtev Komisiji, ima pravo na sticanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: Evidencija), ukoliko ispunjava sledeće bliže uslove:

1)  da je državljanin Republike Srbije;

2)      da ima  prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3)      da nije obavezno socijalnoosiguranpo drugom osnovu;

4)      da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbedjivanja uslova za život i rad

5)      da je stekao visoko, više ili srednje obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila ili, izuzetno, da se najmanje četiri godine profesionalno i samostalno baviumetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja, u slučaju da za profil samostalne delatnosti ne postoji odgovarajuće obrazovanje u sistemu obrazovanja, priznaje se profesionalno i samostalno bavljenje umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture ukoliko su ispunjenibliži kriterijumi za odredjenopodručje u kulturi iz člana 4. ovog pravilnika;

6)      da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predvidjene ovim pravilnikom.

Izuzetno, umetnicima, stručnjacima u kulturi, saradnicima u kulturi i izvodjačima kulturnih programa, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a koji svoju delatnost privremeno, u kraćem ili dužem periodu, obavljaju u inostranstvu, doprinoseći svojim umetničkim i profesionalnim radom afirmaciji naše umetnosti i kulture, a ukoliko ispunjavaju bliže uslove, merila i kriterijume iz ovog pravilnika, Komisija priznaje taj rad i utvrdjuje status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

Ukoliko umetnik, stručnjak u kulturi, saradnik u kulturi ili izvodjač kulturnih programa boravi van teritorije Republike Srbije, a njegovo umetničko ili stručno delo, odnosno rezultat rada ispunjavabliže uslove, merila i kriterijume iz ovog Pravilnika i javno je dostupno na teritoriji Republike Srbije, odnosno doprinosi kulturnom životu zajednice, Komisija priznaje taj rad i utvrdjuje samostalni status.

 

Član 4.

Podnosilac zahteva za utvrdjivanje statusa, pored bližih uslova, treba da od strane Komisije dobije kao merilo pozitivnu ocenu rezultata njegovog bavljenja samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture.
Za sve oblasti kulture Komisija će, polazeći od merila iz stava 1. ovog člana, vrednovati

sledeće:

1) kvalitet umetničkog ili stručnog dela, odnosno rezultata rada;

2) kontinuitet obavljanja profesionalne umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture;

3)      pozitivnu ocenu merodavne stručne javnosti;

4)      javnu dostupnost umetničkog ili stručnog dela, odnosno rezultata rada;

5)      doprinos kulturnom životu zajednice.

Bliži kriterijumi koje samostalni umetnici, stručnjaci u kulturi, saradnici u kulturi i izvodjačikulturnih programa morajuispunjavati po područjima u kulturi su za:

 

1. KNjIŽEVNO STVARALAŠTVO

 

1) Samostalni umetnik

(1) Književnik:

- Pesnik, Pripovedač, Romansijer, Esejista, Putopisac, Autor medjužanrovskih ostvarenja (aforističar i dr.)

dve objavljene knjige, ili

jedna objavljena knjiga i književni tekstovi objavljeni u najmanje tri časopisa, lista ili sličnim publikacijama, štampanim ili elektronskim, od kulturnog značaja, ili

zastupljenost u školskoj lektiri ili udžbeničkoj literaturi ili najmanjeu jednoj objavljenoj antologiji, izboru ili panorami nacionalne ili strane književnosti, ili zborniku posvećenom tematski jednom autoru ili periodu nacionalne ili strane književnosti.

(2) Dramski pisac

-dva izvedena ili objavljena dramska dela, ili

- jedno izvedeno ili objavljeno dramsko delo i tri izvedene radio drame.

2) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Teoretičarknjiževnosti, Istoričar književnosti, Književni kritičar, Antologičar, Priredjivač

a) jedna objavljena knjiga, ili

b) naučni tekstovi ili stručni članci objavljeni u najmanje tri knjige (predgovori, pogovori, recenzije) ili u najmanje tri časopisa, lista ili sličnim publikacijama, štampanim ili elektronskim, od kulturnog značaja.

Prilikom davanja obrazložene ocene o ispunjenosti uslova za produžetak statusa u području književnog stvaralaštva ugovori o objavljivanju imaju istu vrednost kao i objavljena dela, a ponovljena izdanja vrednuju se ravnopravno s onima ranije objavljenim.

 

2. KNjIŽEVNO PREVODILAŠTVO

 

1) Samostalni umetnik:
(1) Književni prevodilac

- 640 autorskih strana objavljenih prevoda književno relevantnih dela iz oblasti umetničke proze, esejistike, filozofije i humanističkih nauka, ili 1280 autorskih strana književnih prevoda u širem smislu (u obzir se neće uzimati skraćeni prevodi objavljeni u roto štampi, prevodi književno bezvrednih dela, prevodi koji odstupaju od izvornog teksta, kao ni prevodi koji ne zadovoljavaju gramatičke, pravopisne i sintaksičke norme srpskog jezika), ili

- 4000 prevedenih i objavljenih stihova,ili

- prevodi celovitih dela emitovani u kulturnim radijskim (izuzetno u televizijskim) programima u obimu od 640 autorskih strana, odnosno 4000 stihova, ili

- prevedene celovečernje drame ukupnog obima od 640 autorskih strana objavljene ili izvedene u pozorištima, na radiju ili televiziji,ili

- kombinacija navedenih žanrova u obimu od 640 autorskih strana (pri čemu jedna autorska strana ima 1800 slovnih znakova s razmacima i vrednost od šest stihova), ili, ukoliko sadrži književne prevode u širem smislu, u obimu od 960 autorskih strana ili više.

Kao umetnički rad priznaće se, osim prevoda, i stručna redakcija književnog prevoda koja je kao takva navedena u impresumu knjige, kao i izvorni doprinosi teoriji prevodilaštva i tekstovi o temama s područja stranih književnosti i kultura. Stručna redakcija ima istu vrednost kao i prevod, dok se izvorni radovi množe s koeficijentom tri.

Prilikom davanja obrazložene ocene o ispunjenosti uslova za produžetak statusa ugovori o objavljivanju imaju istu vrednost kao i objavljeni prevodi, a ponovljena izdanja vrednuju se ravnopravno s prevodima objavljenim prvi put.

 

3. MUZIČKO STVARALAŠTVO

 

1) Samostalni umetnik:

(1)Kompozitor:

            ozbiljna - umetnička muzika 

- jedno veće delo: simfonijsko, orkestarsko, vokalno-instrumentalno (kantata, oratorijum), muzičko scensko (opera, balet, opereta, mjuzkl), veće kamerno, složenije elektro-akustičko delo, ili

- tri dela iz oblasti: filmske muzike, scensko - pozorišne, televizijske (muzike za igranu seriju, tv film, tv operu, tv balet), iz oblasti proširenih medija, elektro akustička dela, složenija instrumentalna obrada i orkestracija, ili

- pet manjih dela: kamerna, solistička, vokalno-instrumentalna, horska, instrumentalne obrade i orkestracije.

 džez, rok, pop, zabavna i narodna muzika 

- dvadesetdela jednostavnije forme iz oblasti popularne muzike u trajanju od 70 minuta, ili

- desetinstrumentalnih dela u trajanju od 40 minuta.

(2) Orkestrator muzičkog dela (ozbiljna - umetnička muzika)

- triveća dela: simfonijsko, orkestarsko, vokalno-instrumentalno (kantata, oratorijum), muzičko scensko (opera, balet, opereta, mjuzkl), veće kamerno, složenije elektro-akustičko dela, ili

- šest dela iz oblasti: filmske muzike, scensko pozorišne, televizijske (muzike za igranu seriju, tv film, tv operu, tv balet), iz oblasti proširenih medija, elektro akustička dela, ili

 - deset manjih dela: kamerna, solistička, vokalno-instrumentalna, horska.

(3) Aranžer 

 - deset aranžmana za džez, revijski ili sinfonijski orkestar u trajanju od 40 minuta ili 20 aranžmana za manje sastave u trajanju od 80 minuta.

Kao kriterijum iz tač. 1. i 2. i tačke 3. podtačka 1) ovog članauzima se i muzika za film i pozorište, ali ne i muzika za reklamne poruke. Izvodjenja moraju biti javna, u priznatim koncertnim prostorima, u okviru priznatih festivala i koncertnih ciklusa ili objavljena na nosačima zvuka u skladu sa stručnim i umetničkim kriterijumima i standardima što potvrdjuje odgovarajuće reprezentativno umetničko udruženje.

2) Samostalni stručnjak u kulturi: 

(1)Muzički pisac, Muzikolog, Teoretičar muzike, Istoričar muzike

- objavljenih najmanje šestautorskih tabaka u relevantnimštampanim i elektronskim medijima.

 

4. MUZIČKA INTERPRETACIJA

 

1) Samostalni umetnik:
(1)Dirigent

- priprema i izvodjenje jedna predstave (opera, opereta, balet ili mjuzikl), ili

- dirigovanje na četiri predstave ( opera,opereta, balet ili mjuzikl), ili

- četiri koncerta sa profesionalnim simfonijskim ili kamernim orkestrom, ili

- šest koncerata sa renomiranim horom.                                                             

(2) Operski pevač

-jedna naslovna operska ili operetska uloga u najmanje 12 nastupa, ili

- šest srednjih i malihoperskih ili operetskih uloga u najmanje 12 nastupa.

(3) Koncertni pevač

- osamnastupa sa značajnim muzičkim delima sa renomiranim horom, ili

- četiri resitala ili 8 poluresitala ili 12 grupnih nastupa sa solističkim tačkama, ili

- emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 40 minuta.

(4) Instrumentalista solista

- nastupi sa značajnim muzičkim delima na četiri koncerta sa profesionalnim simfonijskim ili kamernim orkestrom , ili

- četiri resitala ili osam poluresitala ili 12 grupnih nastupa sa solističkim tačkama, ili

- emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 40 minuta.

(5) Instrumentalista u kamernom ansamblu

- umetnička afirmacija u vidu najmanje 40 javnih nastupa: koncerata, predstava (opera, opereta, balet ili mjuzikl) ili učestvovanja u televizijskim programima, ili

- emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 80 minuta.

(6) Orkestarski umetnik

- umetnička afirmacija u vidu najmanje 80 javnih nastupa: koncerata, predstava (opera, opereta, balet ili mjuzikl) ili učestvovanja u televizijskim programima, ili

- emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 240 minuta.

 

5. LIKOVNA UMETNOST

 

1) Samostalni umetnik:

(1)Slikar,  Vajar, Grafičar, Likovni umetnik proširenih medija

-          jedna samostalna izložba ili

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama, ili

-          dva otkupljena ili realizovana dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija od strane muzeja, galerije sa umetničkim savetom, kulturne ili druge javne ustanove, kao i od strane privrednih organizacija, ili

-          dva učešća na javnim konkursima ili po pozivu za monumentalna dela, ili

-          jedno realizovano delo monumentalnih dimenzija (spomenik, mozaik, freska, skulptura, slika i slično), ili

-          četiri realizovana veća projekta proširenih medija ili četiri otkupljena dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje galerije i druge institucije u oblasti kulture.

 

6. PRIMENjENA I VIZUELNA UMETNOST, DIZAJN I UMETNIČKA FOTOGRAFIJA

 

1)Samostalni umetnik:

(1) Dizajner (grafički dizajn, video dizajn, veb dizajn, produkt dizajn)

-          dvanaest realizovanih (proizvedenih) radova, ili

-          dve istraživačke studije, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama, ili

-          dva otkupljena dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

Ispunjenost uslova za dizajnera potvrdjuje se ugovorom, katalogom izložbe, potvrdom o realizaciji ili otkupu.

(2) Slikar primenjene umetnosti, Slikar grafičar primenjene umetnosti

            ilustracija

-          deset publikovanih dela (ilustracije knjige, oprema knjige, idejno rešenje plakata, oprema kataloga), ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          dvanaest izlaganja na kolektivnim izložbama, ili

-          šest otkupljenih dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

      karikatura

-          40 realizovanih radova objavljenih u sredstvima javnog informisanja, ili

-          jedna objavljena knjiga, mapa, tematska celina, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          osam izlaganja na kolektivnim izložbama,ili

-          šest otkupljenih dela na osnovu javnog konkursa, ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

primenjena grafika

-          četiri realizovana veća projekta, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama,ili

-          četiri otkupljena dela na osnovu javnog konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

 

            primenjeno slikarstvo

-          dva realizovana veća projekta, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama,ili

-          dva otkupljena veća dela na osnovu javnog konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije ili druge institucije u oblasti kulture, ili

-          jedno realizovano monumentalno delo u javnom prostoru (freska, mozaik, vitraž).

konzervacija, restauracija

-          šest realizovanih značajnijih većih dela, ili

-          jedan objavljen - usvojen projekat o radovima na konzervaciji neke spomeničke,umetničke celine, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama,ili

-          dva otkupljena značajnija dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

(3)Umetnički fotograf

-          jedna samostalna izložba unikatne umetničke fotografije sa 20 radova izlagačkog formata, ili

-          četiri tematske celine realizovane u primarnoj fotografskoj tehnologiji (fotografija, slajd i drugo) ili,

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama, umetničkih unikatnih radova, ili

-          četiri otkupljena dela na osnovu javnog konkursa ili odluke stručog žirija za muzeje, galerije ili druge institucije u oblasti kulture.

(4)Keramičar

-          dva realizovana veća autorska projekta - kolekcije iz oblasti unikatne ili industrijske keramike, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          šest izlaganja umetničkih unikatnih radova na kolektivnim izložbama, ili

-          četiri otkupljena dela na osnovu javnog konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

(5) Kostimograf, Scenograf

-          realizovani projekti:

za film (dugometražni): dve scenografije ili dve kostimografije, ili

za pozorište i druge medije: tri scenografije, odnosno tri kostimografije, ili

za TV umetnički program: tri scenografije, odnosno tri kostimografije, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          četiri izlaganja na kolektivnim izložbama, ili

-          priprema realizacije tri scenografije, tri kostimografije naručene za film, TV ili pozorište.

(6) Vajar primenjene skulpture

-          dva otkupljena ili realizovana dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije sa umetničkim savetom, kulturne i druge javne ustanove, ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          šest izlaganja na kolektivnim izložbama,

-          dva izlaganja na izložbi skulpture „Prostor”, ili

-          dva učešća na konkursima, javnim ili po pozivu za monumentalna dela, ili

-          jedno monumentalno delo realizovano na osnovu konkursa, javnog ili po pozivu.

(7) Modni kreator, Kreator tekstila

-          šest realizovanih projekata ili tematskih celina za tekstil, četiri kolekcije iz oblasti savremenog odevanja ili

-          jedna samostalna izložba, ili

-          12 izlaganja na kolektivnim izložbama (od toga mora da bude 10 novoprikazanih radova), ili

-          četiriotkupljena dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

Izložbe moraju da budu žirirane.

Za sva umetnička zanimanja iz ove tačke u području primenjene i vizuelne umetnosti, dizajna i umetničke fotografijesamostalnim umetnikom smatra se i lice koje obavlja sledeće umetničke aktivnosti:

1) Vodjenje kreativnog procesarazvoj likovnog i vizyelnog dela u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna na osnovu dokumentarnih ili ličnih materijala učesnika u procesu, kroz individualni i kolektivni autorski rad s ciljem postizanja umetničkih i širih razvojnih rezultata i ishoda (voditelj procesa na četiri projekta);

2) Umetnička direkcija – programska direkcija manifestacija ili umetničkih i razvojnih projekata u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna, zasnovana na autorskom konceptu, te srodne odgovorne delatnosti od opšteg interesa, za čije obavljanje je neophodna i nezamenjiva umetnička ekspertiza:

(1) programska direkcija manifestacija ili njihovih segmenata u oblasti likovne i primenjene umetnosti idizajna– na medjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom ili na lokalnu nivou  (umetnički ili programski direktor na dve manifestacije);

(2)   selekcija programa u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna (selektor dve manifestacije ili projekta) na medjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom ili na lokalnom nivou);

(3)   učešće u stručnom žiriju (član žirija osam manifestacija, žiriranih programa i drugih projekata u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna namedjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom  ili lokalnom nivou).

3) Edukacija i podsticanje dostupnosti i razvoja likovne i primenjene umetnosti i dizajna:

(1) umetnički pedagoški rad s decom, mladima i drugim grupama korisnika u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna (četiri puna procesa ili godišnja radna ciklusa);

(2)   autorski rad na razvoju i edukaciji publike u cilju afirmacije estetskog i racionalnog razumevanja umetničkih dostignuća i rezultata u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna;

(3)   osmišljavanje i izvodjenje interaktivnih obrazovno-vaspitnih, animacijskih i drugih razvojnih programa (npr. u okviru medjuresorne saradnje kulture i turizma) s različitim grupama publike (četiri zaokružena programa);

(4)   razvoj autorskih instrumenata za podsticanje dostupnosti i razvoja umetnosti u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna: osmišljavanje, kreiranje i uredjivanje priručnika, udžbenika, zbirki, tematskih izdanja, časopisa i drugog u oblasti likovne i primenjene umetnosti i dizajna (objavljenih 15 autorskih tabaka stručnog teksta).

2) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Likovni kritičar,  Istoričar umetnosti, Likovni teoretičar

-          objavljenih 12 autorskih tabaka ili

-          četiri autorska projekta-izložbe ili

-          jedna objavljena knjiga, monografija ili publikacija.

 

7. FILMSKA UMETNOST I AUDIO VIZUELNO STVARALAŠTVO

 

1)Samostalni umetnik:

(1) Reditelj

- dva dugometražna igrana filma u profesionalnoj produkciji, odnosno jedan s izuzetnim uspehom, ili

- četiri dokumentarna filma u profesionalnoj produkciji, ili

- četiri kratkometražna igrana filma u profesionalnoj produkciji.

 

(2) Scenarista

- dva realizovana scenarija dugometražnih igranih filmova u profesionalnoj produkciji, odnosno jedan s izuzetnim uspehom, ili

- četiri realizovana scenarija kratkometražnih igranih ili dokumentarnih filmova u profesionalnoj produkciji, ili

- pet realizovanih scenarija u animiranom ili lutkarskom filmu u profesionalnoj produkciji u ukupnom trajanju od 40 minuta.

(3) Snimatelj

- dva dugometražna igrana filma u profesionalnoj produkciji, odnosno jedan s izuzetnim uspehom, ili

- četiri kratkometražna igrana film u profesionalnoj produkciji, ili

- četiri dokumentarna filma u profesionalnoj produkciji.

(4) Reditelj animiranog filma, Glavni animator, Snimatelj animiranog filma, Glavni crtač

-jedan dugometražni animirani film ili tri kratkometražna animirana filma u profesionalnoj produkciji.

(5) Filmski glumac

-          dve glavne ili velike uloge (novoodigrane) na filmu i njemu sličnim medijima, ili

-          jednu glavnu ili veliku ulogu i tri epizodne uloge, ili

-          osam epizodnih uloga.

Glavna ili velika uloga u svakoj epizodi TV serije duža od 45 minuta tretira se kao jedan igrani film.

Ukoliko filmski glumac igra i u pozorištu, na radiju i sl. kao samostalni umetnik, glumački zadaci vrednuju se kumulativno.

Ni u jednoj kategoriji ne uzimaju se u obzir reklamni filmovi i spotovi.

 

8. POZORIŠNA UMETNOST - SCENSKO STVARALAŠTVO I INTERPRETACIJA

 

1) Samostalni umetnik:

(1) Glumac

-          dve novoodigrane glavneuloge ili četiri velike uloge ili osam sporednih ili epizodnih uloga ili 16 malih uloga u pozorištu ili srodnim medijima (televiziji, filmu), ili

-          16 velikih ili 32 male uloge na radiju, ili

-          80 glumačkih zadataka ostvarenih u medijima u kojima je glumačko stvaralaštvo neophodno (sinhronizacija i nadsinhronizacija, naracija, književne večeri, reklame, promocije, edukativni i namenski programi itd.).

(2) Reditelj

-          četiri režije celovečernjih predstava, performansa, dramskih struktura u pozorištu ili srodnim medijima, ili

-          16 režija igrano-dokumentarnih i drugih formi u elektronskim medijima, ili

-          16 režija igranih formi na radiju, ili

-          12 multimedijalnih radova u digitalnim medijima, ili

-          16rediteljskih zadatka u medijima u kojima je rediteljsko stvaralaštvo neophodno (kulturne manifestacije, festivali, svečanosti, akademije, scenski, kolažni, muzički i drugi programi u kulturi).

(3) Dramaturg

-          jedna praizvedba celovečernje drame u pozorištu ili srodnim medijima, ili

-          dve izvedene drame, ili

-          dramaturški rad na četiri predstave, ili

-          osam adaptacija ili dramatizacija za pozorište i srodne medije, ili

-          četiri izvedene originalne radio-drame, ili

-          dva objavljena dramska dela (priznaje se ugovor sa izdavačem za još neobjavljeno delo), ili

-          24 kritička ili druga rada u domenu dramskih umetnosti, ili

-          12 multimedijalnih radova u digitalnim medijima, ili

-          16 dramaturških zadataka u medijima i formama u kojima je dramaturško stvaralaštvo neophodno (scenaristički i ko-scenaristički rad za scenske, muzičke, kolažne i zabavne programe, obrazovne i slične emisije: kvizove, namenske filmove, reklamne i video spotove i sl.).

Za umetničko zanimanja iz stava 2. tačka 8. podtačka 1 ovog člana uzimaju se u obzir i sledeći poslovi:

(1) Vodjenje kreativnog dramskog procesa – divajzing:

-          Razvoj dramskog, pozorišnog ili drugog izvodjačkog dela (performans, instalacija, hepening, vizuelni i multimedijalni rad i dr.) na osnovu dokumentarnih ili ličnih materijala učesnika u procesu, kroz kolektivni autorski rad grupe, s ciljem postizanja umetničkih i širih razvojnih rezultata i ishoda - voditelj četiri procesa.

(2) Umetnička direkcija u pozorištu ili istraživačkih i razvojnih projekata u oblasti dramskih umetnosti, zasnovana na autorskom konceptu:

-          Osmišljavanje i sprovodjenje složenih programskih sadržaja i aktivnosti - direkcija programa/projekata u trajanju od 24 meseca ukupno;

-          Istraživački i interdisciplinarni procesni rad - vodjenje dva puna procesa čiji su tok i rezultati dostupni javnosti.

(3) Programska direkcija manifestacija u oblasti dramskih umetnosti, na medjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom ili na lokalnom nivou, zasnovana na autorskom konceptu, te srodne odgovorne delatnosti od opšteg interesa, za čije obavljanje je neophodna i nezamenjiva umetnička ekspertiza:

- Programska direkcija festivala, smotra i druge manifestacija ili njihovi segmenat - umetnički ili programski direktor na dve manifestacije;

           -  Selekcija programa - selektor četiri festivala, smotre ili druge manifestacije;

- Učešće u stručnom žiriju - član žirija 12 festivala, smotra ili druga manifestacija.

(4) Edukacija i podsticanje razvoja i dostupnosti dramske umetnosti:

- Dramski pedagoški rad s decom, mladima i drugim grupama učesnika - četiri puna procesa ili godišnja radna ciklusa;

- Autorski rad na razvoju publike: osmišljavanje i izvodjenje interaktivnih obrazovno-vaspitnih, animacijskih i drugih razvojnih programa (npr. u okviru medjuresorne saradnje kulture i turizma) - šesnaest zaokruženih programa;

- Razvoj autorskih instrumenata za podsticanje razvoja i dostupnosti dramske umetnosti: osmišljavanje, kreiranje i uredjivanje priručnika, udžbenika, zbirki, tematskih izdanja, časopisa i sl. u oblasti dramske umetnosti - 320 objavljenih stranica teksta.

Ukoliko samostalni umetnik iz ove podtačke stvara i u drugim medijima i umetničkim delatnostima kao samostalni umetnik, umetnički zadaci vrednuju se kumulativno.

2) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Teatrolog, Pozorišni kritičar

- kontinuirano se bavi teorijom dramske umetnosti kao delom umetničkog procesa ili istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, očuvanja, predstavljanja i tumačenja dramskog umetničkog stvaralaštva: 320 objavljenih stranica, ili

- kritičarski rad u oblasti dramske umetnosti – autor kritika,prikaza i sl, u formi članaka, separata i knjiga: 320 objavljenih stranica, ili

- uredjivački rad u oblasti teorije i prakse u dramskim umetnostima: urednik 320 objavljenih stranica.

 

Ukoliko samostalni stručnjak u kulturiiz ove podtačke radi i u drugim oblastima kulture, zadacivrednuju se kumulativno.

3) Samostalni saradnik u kulturi:

(1) Producent, Organizator,  Menadžer

praktični rad u oblasti scenske umetnosti:

-          četirivelika producentska posla (producent organizacije, direktor produkcije, izvršni producent projekta, producent pozorišne trupe), ili

-          organizacija osam projekata u fazi pripreme, ili

-          kontinuirana distribucija 16 projekata ili četiri velika inostrana gostovanja, ili

-          organizacija 40 scensko-muzičkih programa, recitala, književnih večeri, izložbi, modnih revija i drugih programa, ili

-          produkcija ili organizacija četiri medjunarodna festivala, organizator – saradnik festivala, manifestacija lokalnog tipa - kontinuirano u periodu od najmanje šest meseci godišnje, ili

      menadžment složenih umetničkih i razvojnih projekata u oblasti dramskih umetnosti:

-          koordinacija četiri projekata u fazi pripreme, ili

-          vodjenje, koordinacija projekata u trajanju od ukupno 32 meseca, ili

-          organizovanje, koordinacija ukupno osam simpozijuma, konferencija, višednevnih seminara i drugih skupova velikog formata, ili 24 okrugla stola, tribine i drugapojedinačna skupa, ili

-          koordinacija letnje odnosno zimske škole, medjunarodnih susreta, kolonija ili drugih formata koji imaju za cilj umetničku produkciju, razvoj oblasti dramskih umetnosti, saradnje i medjunarodnih odnosa i sl., u trajanju od minimum 120 dana ukupno, ili

pisanje teorijskih tekstova iz oblasti organizacije pozorišnih i kulturno-umetničkihdelatnosti:

-          320 stranica teorijskog teksta, kritika, prikaza, referata za simpozijume - objavljen tekst, ili

-          istraživački rad (član istraživačke ekipe sa objavljenim tekstom od 240 stranica), ili

      pedagoški rad:

-          predavač u opštem ili visokom obrazovanju, uz aktivnost u teoriji i praksi, ili

delatnost na radiju:

-          izvršni producent programa ili emisija na radiju (kontinuirano najmanje 36 meseci), ili

      delatnost na filmu:

-          direktor-producent dva dugometražna filma, ili

-          direktor-producent osam kratkometražnih filmova, ili

-          organizator snimanja četiri igrana filma, ili

-          organizator snimanja osam kratkometražnih filmova, ili

-          organizator snimanja, vodja snimanja, sekretar redakcije, asistent režije 36 kratkih filmova, ili

-          organizator u najmanje 40 video spotova, reklama, ili

      Delatnost na televiziji:

-           rad na organizovanju 40 polučasovnih TV emisija(bilo koje vrste).

Ukoliko samostalni saradnik iz ove podtačke radi i u drugim oblastima kulture, zadaci se tretiraju kumulativno.

 

9. UMETNIČKA IGRA (KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA I SAVREMENA IGRA)

 

1) Samostalni umetnik:

(1) Igrač

-          četiri veća projektau trajanju od po minimum50 minuta u oblasti klasičnog baleta, savremene ili narodne igre (predstava/koncert klasičnog baleta, savremene ili narodne igre na relevantnim scenama/u profesionalnim ansamblima; igračko ostvarenje u mjuziklu, dramskom, operskom ili drugom scensko-muzičkom delu; igračko ostvarenje u scensko-medijskom projektu; igračko ostvarenje na festivalu/kulturnoj manifestaciji; radionica ili seminar iz oblasti umetničke igre sa javnim nastupom) ili više manjih projekata u ukupnoj dužini trajanja četiri veća projekta,i

-          40 nastupa;

(2) Koreograf

-          četiri veća projektau trajanju od najmanje 50minuta u oblasti klasičnog baleta, savremene ili narodne igre (predstava, koncert klasičnog baleta, savremene ili narodne igre na relevantnim scenama, u profesionalnim ansamblima; koreografsko ostvarenje u mjuziklu, dramskom, operskom ili drugom scensko-muzičkom delu; koreografsko ostvarenje u scensko-medijskom projektu; koreografsko ostvarenje na festivalu, kulturnoj manifestaciji; radionica ili seminar iz oblasti umetničke igre sa javnim nastupom)ili više manjih projekata u ukupnoj dužini trajanja četiri veća projekta;

(3) Pedagog umetničke igre

-          kontinuiran pedagoški rad u oblasti klasičnog baleta, savremene ili narodne igre;

-          odobren plan i program rada u oblasti klasičnog baleta, savremene ili narodne igre od strane stručne komisije koju imenuje reprezentativno udruženje, ili angažovanje u relevantnoj ustanovi po mišljenju Komisije reprezentativnog udruženja i

-          osam javnih nastupa polaznika-učenika ili profesionalnih igrača sa kojima pedagog radi;

(4) Repetitor umetničke igre

-          osam umetničkih projekata u oblasti klasičnog baleta, savremene ili narodne igre (predstava,koncert klasičnog baleta, savremene ili narodne igre na relevantnim scenama, u profesionalnim ansamblima; mjuzikl, dramsko, opersko ili drugo scensko-muzičkom delo; scensko-medijski projekat; koreografsko ostvarenje na festivalu, kulturnoj manifestaciji; radionica ili seminar iz oblasti umetničke igre sa javnim nastupom) u kojima je umetnik angažovan kao repetitor ili asistent koreografa, pri čemu polovina (četiri) projekta moraju imati trajanje od najmanje50 minuta.

Posebni kriterijumi za svakog samostalnog umetnika iz ove tačke u području umetničke igre mogu se proporcionalno kombinovati.

 

10. ARHITEKTURA

1) Samostalni umetnik:

(1) Arhitekta

-          dva realizovana arhitektonska dela (nove zgrade ili značajne rekonstrukcije), ili

-          četri realizovana enterijera ili parterna uredjenja, ili

-          pet nerealizovanih arhitektonskih projekata (minimum na nivou idejnih rešenja), ili

-          dve samostalne arhitektonske izložbe (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili

-          šest izlaganja na kolektivnim arhitektonskim izložbama (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili

-          dva nagradjena ili otkupljena projekta na domaćim konkursima za arhitektonska dela od javnog značaja (poput muzeja, galerija, institucija u oblasti kulture i sl.), ili

-          jedan nagradjeni ili otkupljeni projekat na medjunarodnom arhitektonskom konkursu.

 

Za područje arhitekture samostalnim umetnikom smatra se i lice koje obavlja sledeće umetničke aktivnosti:

1) Vodjenje kreativnog procesa–razvoj arhitekture na osnovu dokumentarnih ili ličnih materijala učesnika u procesu, kroz individualni i kolektivni autorski rad s ciljem postizanja umetničkih i širih razvojnih rezultata i ishoda (voditelj procesa na četiri projekta);

2) Umetnička direkcija – programska direkcija manifestacija ili umetničkih i razvojnih projekata u oblastiarhitekture, zasnovana na autorskom konceptu, te srodne odgovorne delatnosti od opšteg interesa, za čije obavljanje je neophodna i nezamenjiva umetnička ekspertiza:

(1) programska direkcija manifestacija ili njihovih segmenata u oblasti arhitekture – na medjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova (umetnički ili programski direktor na dve manifestacije);

(2) selekcija programa u oblasti arhitekture (selektor dve manifestacije ili projekta) na medjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova);

(3) učešće u stručnom žiriju (član žirija osam manifestacija, žiriranih programa i drugih projekata u oblasti arhitekture na medjunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova).

3) Edukacija i podsticanje dostupnosti i razvojaarhitekture:

(1) umetnički pedagoški rad s decom, mladima i drugim grupama korisnika u oblastiarhitekture (četiri puna procesa ili godišnja radna ciklusa);

(2)  autorski rad na razvoju i edukaciji publike u cilju afirmacije estetskog i racionalnog razumevanja umetničkih dostignuća i rezultata u oblasti arhitekture:

(3) osmišljavanje i izvodjenje interaktivnih obrazovno-vaspitnih, animacijskih i drugih razvojnih programa (npr. u okviru medjuresorne saradnje kulture i turizma) s različitim grupama publike (četiri zaokružena programa);

(4) razvoj autorskih instrumenata za podsticanje dostupnosti i razvoja umetnosti u oblasti arhitekture: osmišljavanje, kreiranjei uredjivanje priručnika, udžbenika, zbirki, tematskih izdanja,časopisai drugog u oblasti arhitekture (objavljenih 15 autorskih tabaka stručnog teksta).

2) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Arhitektonski kritičar, Istoričar arhitekture, Teoretičar arhitekture

-          objavljenih 12 autorskih A4 tabaka, stručnih ili naučnih tekstova koji su u vezi sa arhitekturom, ili

-          četiri autorska projekta izložbe iz oblasti arhitekture, ili

-          jedna objavljena knjiga, monografija ili publikacija, recenzirana od strane renomiranih domaćih ili stranih recenzenata.

 

11. PREVODJENjE STRUČNIH I NAUČNIH TEKSTOVA

 

1) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Naučni prevodilac, Stručni prevodilac

-1280 autorskih strana prevoda naučnog teksta objavljenog u monografskim ili periodičnim publikacijama, pri čemu se pod naučnim tekstom podrazumeva tekst iz bilo koje prirodne ili društvene nauke (osim humanističkih nauka i filozofije), ili

- 1280 autorskih strana prevoda stručnog teksta objavljenog u monografskim ili periodičnim publikacijama, pri čemu se pod stručnim tekstom podrazumeva svaki pravni tekst ili tekst iz bilo koje poslovne delatnosti, ili

- 1920 autorskih strana prevoda naučnog teksta uradjenog za potrebe poslodavca – pravnog lica s kojim je naučni i stručni prevodilac potpisao ugovor o prevodjenju naučnog teksta, pri čemu se pod naučnim tekstom podrazumeva tekst iz bilo koje prirodne ili društvene nauke (osim humanističkih nauka i filozofije), ili

 

- 1920 autorskih strana prevoda naučnog teksta uradjenog za potrebe poslodavca – pravnog lica s kojim je naučni i stručni prevodilac potpisao ugovor o prevodjenju stručnog teksta, pri čemu se pod stručnim tekstom podrazumeva svaki pravni tekst ili tekst iz bilo koje poslovne delatnosti, ili

- 360 sati simultanog prevodjenja za koje je naučni i stručni prevodilac bio angažovan na osnovu ugovora s poslodavcem – pravnim licem, ili

- 540 sati konsekutivnog prevodjenja za koje je naučni i stručni prevodilac bio angažovan na osnovu ugovora s poslodavcem – pravnim licem, ili

- kombinacija gore navedenih vrsta prevoda, pri čemu jedna autorska strana naučnog i stručnog prevoda objavljenog u monografskim ili periodičnim publikacijama ima vrednost jedne i po autorske strane naučnog i stručnog prevoda uradjenog za potrebe poslodavca – pravnog lica, dok jedan sat simultanog prevodjenja ima vrednost jednog i po sata konsekutivnog prevodjenja, ili 3,56 autorske strane naučnog i stručnog prevoda objavljenog u monografskim ili periodičnim publikacijama ili 5,33 autorskih strana naučnog i stručnog prevoda uradjenog za potrebe poslodavca, a jedan sat konsekutivnog prevodjenja ima vrednost 2,37 autorske strane naučnog i stručnog prevoda objavljenog u monografskim ili periodičnim publikacijama ili 3,56 autorske strane naučnog i stručnog prevoda uradjenog za potrebe poslodavca – pravnog lica. Jedna autorska strana teksta sadrži 1800 slovnih znakova s razmakom.

Kao uslov za sticanje ili produžetak statusa stručnjaka u kulturi priznaju se i izvorni radovi vezani za oblast naučnog i stručnog prevodjenja objavljeni u monografskim ili periodičnim publikacijama. Jedna autorska strana takvog rada ima vrednost dveju autorskih strana prevoda naučnog ili stručnog teksta objavljenog u monografskim ili periodičnim publikacijama, ili triju autorskih strana prevoda naučnog ili stručnog teksta uradjenog za potrebe poslodavca – pravnog lica.

 

12. IZVODJENjE MUZIČKIH, GOVORNIH, ARTISTIČKIH I SCENSKIH KULTURNIH PROGRAMA

 

1) Samostalni umetnik:

(1) Vokalni solistadžez, rok, pop, zabavne i narodne muzike / Muzičar instrumentalista džez, rok, pop, zabavne i narodne muzike

- 20 nastupa ili snimanja sa najmanje tri različita programa, ili

- učestvovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih) ili članova stalnih postava istaknutih muzičkih sastava na najmanje 120 minuta umetnički relevantne novosnimljene muzike za radio ili televizijske potrebe, odnosno 60 minuta objavljene muzike na nosačima zvuka koji se nalaze na uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Srbiji ili inostranstvu.

(2) Koreograf folklornih programa, Koreograf plesnih programa

- osam koreografija folklornih ili plesnih programa minimalnog trajanja od 60 minuta, ili

- 20 kraćih koreografija forklornih ili plesnih programa u ostalim scensko-muzičkim programima u pozorištu, nacionalnim ansamblima, folklornim ansamblima, na televiziji, kulturnim manifestacijama, festivalima i sl. Minimalnog trajanja od deset minuta.

Navedeni programi, predstave i koreografije treba da budu izvodjene u renomiranim ustanovama kulture, domovima kulture, kulturnim centrima, na festivalima, svečanim akademijama, nacionalnim televizijama i drugo;

(3) Korepetitor scensko – muzičkih programa

- kontinuitet u raduna poslovima korepetitora o okviru različitih muzičko – scenskih programa;

- deset korepetitorskih zadataka javno izvedenih u značajnim institucijama kulture i drugim scenskim prostorima, kao i na radiju i televizijama;

(4) Pisac teksta muzičkog dela

- deset tekstova mjuzikla, ili

- 50 tekstova muzike (klasične, narodne, zabavne, pop-rok, dečije i sl);

2) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Urednik scensko – muzičkog programa

- deset uredničkih zadataka za programe u scensko- muzičkoj oblasti (festivala, kulturnih manifestacija, akademija, kolažno - scenskih programa, mjuzikala i dr), ili

-40 uredničkih zadataka u elektronskim medijima (festivala, kulturnih manifestacija, kolažno scenskih programa, akademija, mjuzikala emitovanih na televiziji);

3) Samostalni izvodjač kulturnih programa:

(1) Vokalni izvodjač kulturnih programa,Instrumentalni izvodjač kulturnih programa

- deset nastupa ili snimanja sa najmanje tri različita programa, ili

- učestvovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih), članova stalnih postava istaknutih muzičkih sastava ili horova na najmanje 40 minuta umetnički relevantne novosnimljene muzike za radio ili televizijske potrebe, odnosno 30 minuta objavljene muzike na nosačima zvuka koji se nalaze u uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Srbiji ili inostranstvu, ili

- 100 nastupa u programima u ugostiteljskim i disko objektima;

(2) Folklorni izvodjač, Izvodjač plesnog programa

- 50 nastupa u celovečernjim koncertima, u profesionalnim i renomiranim ansamblima, na značajnim scenama, u zemlji i svetu, kao i na televiziji.

 (3) Spiker, Voditelj kulturnih programa, Voditelj radio programa, Voditelj televizijskog programa

- 50 vodjenja muzičko – scenskih programa, kolažnih programa, festivala, svečanih akademija, koncerata, radio i tv programa.

(4) Komičar, Recitator, Pantomimičar, Imitator, Madjioničar

- 20 nastupa u kolažnim programima, scensko – muzičkim programima, na koncertima, na radiju i televiziji, u cirkusima, školama, dvoranama i drugim objektima.

(5) Maneken

- deset revija renomiranih domaćih i svetskih modnih kreatora,

- pet revija u okviru značajnih sajamskih manifestacija u zemlji i inostranstvu,

- rad na poslovima promotera modnih kuća i kreatora.

4) Samostalni saradnik u kulturi:

(1)Dizajner tona scensko-muzičkog programa, Dizajner svetla, Dizajner slike, Realizatortona, Realizator svetla, Realizator slike, Inspicijent, Sekretar režije scensko-muzičkog programa, Asistent režije scensko – muzičkih programa, Scensko -tehnički realizator kulturnih programa

-   petscensko - muzičkih programa, festivala, mjuzikala, koncerata, kolažnih i specijalizovanih programa, ili

- dva muzičke televizijske manifestacije, ili

- pet radio programa muzičke delatnosti.

 

 13. ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITA, KORIŠĆENjE, PRIKUPLjANjE I PREDSTAVLjANjE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEDJA

 

1) Samostalni stručnjak u kulturi

(1) Arheolog, Arhitekta u oblasti nepokretnog kulturnog nasledja, Istoričar umetnosti u oblasti nepokretnog kulturnog nasledja,Istoričar, Etnolog, Slikar-restaurator-konzervator u oblasti nepokretnog kulturnog nasledja, Konzervator-hemičar

 

- Položen stručni ispit iz delatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara ili stečeno naučno zvanje iz komplementarne oblasti uz: najmanje tri recenzirana stručna ili naučna rada objavljena u odgovarajućoj periodici; ili: jednu recenziranu studiju obima najmanje 120 strana; ili: učešće ili rukovodjenje najmanje na tri terenska projekta; ili: autorstvo/koautorstvo na najmanje dve izložbe iz predmetne oblasti; ili: učešće sa izlaganjem na najmanje tri stručna/naučna skupa; ili

- Najmanje pet recenziranih stručnih ili naučnih radova objavljenih u odgovarajućoj periodici, ili isti broj poglavlja u monografskim izdanjima ili kombinacija oba, ili

- Jedna recenzirana studija iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja kulturnih dobara obima najmanje 120 strana i dva recenzirana stručna/naučna rada, ili

- Učešće ili rukovodjenje na najmanje pet terenskih projekata manjeg obima (ukupnog obima najmanje 150 radnih dana) ili na jednom višegodišnjem u istom ukupnom trajanju, ili

- Da je učesnik ili koordinator više projekata manjeg obima ili jednog dugoročnog projekta u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasledja, ili

- Autorstvo ili koautorstvo na najmanje tri izložbe iz predmetne oblasti, ili

- Učešće sa izlaganjem na najmanje pet stručnih, odnosno naučnih skupova u zemlji i, ili inostranstvu iz predmetne oblasti (organizatori skupova moraju biti relevantne naučne, obrazovne ili institucije zaštite ili strukovna udruženja).

Pored navedenih kriterijuma potrebno je dostaviti najmanje tri relevantne preporuke, od kojih najmanje jedna institucionalna, a kojima se verifikuje stečena aktivnost u struci.

 

14. ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITA, KORIŠĆENjE, PRIKUPLjANjE I PREDSTAVLjANjE POKRETNOG KULTURNOG NASLEDJA

 

1) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Kustos

 kustos preventivne zaštite

-objavljene dve monografije, knjige; realizovane dve autorske izložbe; šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa, odnosno projekta;

 kustos zbirke

-objavljene dve monografije, knjige; realizovane dve autorske izložbe; šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa, odnosno projekta; obrada 600 muzealija;

 kustos za nematerijalno kulturno nasledje

-obrada i unos 500 podataka o elementima nematerijalnog kulturnog nasledja; obrada auduovizuelanog materijala sa 200 nosača; izrada tri filmska zapisa; organizovane tri radionice o nematerijalnom kulturnom nasledju; objavljena jedna monografija, knjiga; realizovana jedna autorska izložba; tri stručna rada, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa, odnosno projekta;

kustos organizator programa

-organizacija 12 studijskih izložbi; organizacija 60 pratećih programa – promocije, predavanja, koncerti, igraonice, multimedijalni programi; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa;

kustos za medjumuzejsku i medjunarodnu saradnju:

-pokretanje i organizacija četiri medjunarodna projekta; razmena osam muzejskih programa; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa;

kustos pedagog

-organizacija 24 seminara i radionice; organizacija 80 stručnih vodjenja kroz izložbe i muzejske službe; sprovodjenje osam anketa i izrada četiri plana posete i realizacije poseta i programamuzeju; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa;

 

 kustos za izdavačku delatnost

- uredjuje četiri kataloga, tri monografije, knjige; realizacija 20 manjih pratećih informativnih listova; učešće i organizacija20 promocija izdanja; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa.

(2) Konzervator,restaurator

-          realizovano dva do četiri veća konzervatorska zahvata (kompletne konzervacije, rekonstrukcije, složeni zahvati na muzejskom materijalu);

-          realizovano deset radova srednje složenosti;

-          realizovano 20 radova manje složenosti;

2) samostalni saradnik u kulturi:

(1) Dokumentarista

 kustos dokumentarista

- obrada i unos 500 podataka o muzealijama; obrada fotodokumentacije sa 80 muzejskih programa; objavljena jedna monografija odnosno knjiga; realizovana jedna autorska izložba; tri stručna rada, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa, odnosno projekta;

katalogizator

-obrada i unos 1200 podataka o muzealijama; tri stručna rada, odnosno, učešće u dva domaća ili medjunarodna skupa, odnosno projekta;

 Fotograf

- obrada zbirki 1600 fotografija; praćenje 80 muzejskihprograma; priprema materijala za štampu za dve monografije, za četiri kataloga ili osam manjih radova;

(2) Projektant, dizajner izložbe i dizajner muzejskih izdanja

-          izrada projekata za 12 studijskih izložbi;

-          izrada dizajna za 80 muzejskih programa;

-          gostovanje šest muzejskih projekata.

(3) Bibliotekar

-          obrada i unos 400 podataka o bibliotečkom fondu;

-          izrada tri bibliografije;

-          medjumuzejska razmena sa minimalno 20 institucija.

(4) Vebmaster

-          obrada i unos 500 podataka o muzealijama;

-          obrada fotodokumentacije sa 80 muzejskih programa i postavljanje na sajt muzeja;

-          izrada i praćenje tri posebna portala vezana za muzejske aktivnosti i nematerijalno nasledje.

 

15. FILMSKA I TELEVIZIJSKA DELATNOST

 

1) Samostalni saradnik u kulturi:

(1) Scenarista saradnik,Reditelj saradnik,Pomoćnik reditelja,Asistent režije, Sekretar režije,Registrator snimanja igranog filma ili TV dela,Glavni snimatelj saradnik, Snimatelj saradnik,Snimatelj-švenker,Asistent snimatelja,Snimatelj saradnik animiranog filma,Masker,Šminker, Asistent šminkera,Scenograf saradnik, Filmski arhitekta, Kostimograf saradnik,Asistent scenografa,Asistent kostimografa, Garderober,Rekviziter, Dekorater,Filmski montažer saradnik (slike i tona),Snimatelj tona,Asistent snimatelja-mikroman,Muzički saradnik,Elektronski montažer (mikser i montažer naknadne magnetoskopske montaže), Direktor filmske (ili TV) ekipe, Glavni organizator TV serija, Pomoćnik direktora,Vodja snimanja,Finansijski organizator,Pomoćnik organizatora, Pisac saradnik na scenariju animiranog filma, Reditelj saradnik animiranog filma,Glavni crtač saradnik,Glavni animator saradnik,Crtač saradnik karaktera,Animator saradnik,Fazer, Kolorista,Kopista,Kontrolor–čeker,Trik snimatelj,Majstor filmske i TV rasvete,Glavni rasvetljivač,Rasvetljivač,Filmski fotograf,Pirotehničar, Scenski radnik, Pomoćni scenski radnik

- dva igrana filma, ili

- dve TV serije, ili

- četiri reklamna spota, ili

- tri dokumentarna formata, ili

- kombinacija ovih formata.

 

16. IZDAVAŠTVO

1) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Urednik u izdavaštvu

- predlaže naslove za objavljivanje, koordinira i nadgleda rad prevodilaca, lektora, grafičkih dizajnera i drugih stručnjaka i saradnika i koje je odgovorno za sadržaj izdanja u celini i to za najmanje 20 objavljenih naslova iz oblasti umetničke proze, poezije, esejistike, filozofije, humanističkih disciplina, knjiga za decu i drugih naslova značajnih za kulturu; čiji je zbirni obim veći od 2000 stranica, ili pet stručnih ili umetničkih periodičnih publikacija.

2) Samostalni saradnik u kulturi:

(1) Lektor

-          otklanjanje svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u knjigama objavljenim u poslednje četiri godine čiji zbirni obim teksta prelazi 8000 strana po 1800 slovnih znakova, s tim da se u obzir uzimaju i tekstovi objavljeni u periodičnim publikacijama od kulturnog značaja.

(2) Korektor

- ispravka slovnih i znakovnih grešaka u knjigama objavljenim u poslednje četiri godine čiji zbirni obim teksta prelazi 8000 strana po 1800 slovnih znakova, s tim da se u obzir uzimaju i tekstovi objavljeni u periodičnim publikacijama od kulturnog značaja.

(3) Samostalni grafički dizajner saradnik u izdavaštvu

-          objavljenih 40 ili više neilustrovanih izdanja, ili 

-          objavljenih više ilustrovanih izdanja čiji zbirni broj strana je veći od 1000, ili

-          autorsko grafičko rešenje za 80 ili više naslovnih stranica različitih izdanja, ili

-          ispunjava uslove srazmernim učešćem navedena tri uslova (na primer: 20 neilustrovanih izdanja, 250 stranica ilustrovanih objavljenih izdanja i 20 naslovnih stranica i sl.)

Ukoliko lice ima završeno visoko obrazovanje u oblasti grafičkog dizajna ili drugoj odgovarajućoj oblasti, uslov za sticanje statusa grafičkog dizajnera saradnika je da je u poslednje četiri godine obavilo posao u dva puta manjem obimu od navedenog. 

(4) Ilustrator saradnik u izdavaštvu

-          objavljenih pet izdanja sa po barem 15 ilustracija u svakome od njih, ili, 

-          najmanje dva izdanja u kojima je zbirno objavljeno barem 100 stranica sa autorskim ilustracijama.

Ukoliko lice ima završeno visoko obrazovanje u oblasti ilustracije ili drugoj odgovarajućoj oblasti, uslov za sticanje statusa ilustratora saradnika u izdavaštvu je da je u poslednje četiri godine obavilo posao u dva puta manjem obimu. 

 

17. PRODUKCIJA KULTURNIH PROGRAMA I DELA

1) Samostalni stručnjak u kulturi:

(1) Ton majstor

 Ozbiljne, umetničke muzike:

- tri veća dela:simfonijsko, orkestarsko, vokalno-instrumentalno (kantata, oratorijum),muzičko scensko (opera, balet,opereta, mjuzkl), veće kamerno, složenije elektro-akustičko delo, ili

- šest dela iz oblasti filmske muzike, scensko pozorišne, televizijske (muzike za igranu seriju, tv film, tv operu, tv balet), elektro akustičkih dela,ili

- deset manjih dela: kamerno, solističko, vokalno-instrumentalno, horsko delo. 

            Džez i popularne muzike ( rok, pop, zabavna i narodna)

- trideset delaiz oblasti popularne muzike u trajanju od 120 minuta.

Ton majstor prilaže dokaz o snimku: emitovanje, arhivski broj radio ili tv stanice, objavljeni CD ili DVD.

(2) Dizajner zvuka

            Kompletna obrada zvuka za film, televiziju, pozorište i radio dramu:

-          šestdela iz oblasti: filmske muzike, scensko pozorišne, televizijske (muzike za igranu seriju, tv film, tv operu, tv balet), iz oblasti proširenih medija, elektro akustičkih dela.

            Kompletna obrada zvuka za džez i popularnu muziku ( rok, pop, zabavnu i narodnu):

 - trideset dela  iz oblasti džez i popularne muzike u trajanju od 120 minuta.

(3) Muzički producent

 -koordinirani rad u realizaciji finalnog audio snimka

            Ozbiljne, umetničke muzike:

- tri veća dela:simfonijsko, orkestarsko, vokalno-instrumentalno (kantata, oratorijum), muzičko scensko (opera, balet, opereta, mjuzkl), veće kamerno, složenije elektro-akustičko delo, ili

- šest dela iz oblasti filmske muzike, scensko pozorišne, televizijske (muzike za igranu seriju, tv film, tv operu, tv balet), elektro akustičkih dela, ili

 - deset manjih dela: kamerne, solističke, vokalno-instrumentalne, horske,

 instrumentalne obrade i orkestracije.

 Džez i popularne muzike (rok, pop, zabavna i narodna)

 - trideset delaiz oblasti džeza ili popularne muzike u trajanju od 120 minuta minuta.

 

Član 5.

Kada samostalni umetnik, stručnjak u kulturi, saradnik u kulturi ili izvodjač kulturnih programa obavlja istovremeno dve ili više delatnosti, odnosno dva ili više posla u istoj delatnosti, njegova aktivnost u svakoj delatnosti procentualno se prikazuje.

Status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture utvrdjivaće se shodno pretežnoj delatnosti odredjenoj na način iz stava 1. ovog člana.

 

Član 6.

Lice koje obavlja samostalnu umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje  odredjeno vreme ne obavlja tu delatnost zbog bolesti ne uzima se u obzir za proveru ispunjenosti uslova iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.

 

Član 7.

Podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva reprezentativnom udruženju za utvrdjivanje statusa lica koja obavljaju samostalnu umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, podnosi i zahtev za upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

Podnosilacprilaže sledeća dokumenta:

1)      izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obaveznosocijalno osiguran po drugom osnovu;

2)      fotokopiju lične karte;

3)      fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja ili visokom, višem ili srednjem obrazovanju odgovarajućeg obrazovnog profila (diploma, uverenje, svedočanstvo i sl);

4)      uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5)      podatke o adresi i kontaktima;

6)      dokaze o profesionalnom radu: ugovore, potvrde umetničkih ustanova i drugih nosilaca posla, programe, plakate, kritike, recenzije, isečke iz štampe, objave na internetu i druge relevantne dokaze;

7)      druga potrebna dokumenta po zahtevu reperezentativnog udruženja (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižica i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca).

 

Član 8.

Prilikom ocenjivanja rezultata rada podnosioca zahteva u prethodnom periodu, Komisija uzima kao relevantan svaki profesionalni rad koji je potvrdjen traženom dokumentacijom, uključujući izuzetno i rad tokom školovanja, ukoliko je taj rad bio profesionalan i samostalan.

Početak profesionalnog angažmana se dokazuje profesionalnim ugovorom ili drugim relevantnim dokazom koji o tome svedoči.

Odluku o utvrdjivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvodjača kulturnih programa, kao i vreme od kada se taj status utvrdjuje, Komisija donosi većinom glasova svih članova.

Reprezentativno udruženje donosi Rešenje o utvrdjivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvodjača kulturnog programa u roku od 30 danaod dana donošenja odluke Komisije.

Rešenje se izdaje u dva primerka, jedan primerak za nosioca statusa i jedan za reprezentativno udruženje koje vodi evidenciju. Rešenje, u skladu sa zakonom sadrži lične podatke podnosioca zahteva (ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu prebivališta, zanimanje, područje kulturne delatnosti, datum od kada se utvrdjuje status).

 

Član 9.

Na osnovu Rešenja iz člana 8. ovog pravilnika,  izdaje se, u skladu sa zakonom,  uverenje o činjenicama upisanim u evidenciju.

Uverenje se izdaje saglasno podacima iz evidencije, posebno za svaku namenu.

Uverenje se izdaje na zahtev, po pravilu istog dana kada je stranka zatražila uverenje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Ako nadležno reprezentativno udruženje u kulturi odbije zahtev za izdavanje uverenja, dužno je da o tome donese posebno rešenje.

Ako u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva nadležno reprezentativno udruženje u kulturi ne izda uverenje, stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu kao da je zahtev odbijen.

Ako stranka, na osnovu dokaza kojima raspolaže, smatra da joj uverenje nije izdato u skladu s podacima iz evidencije, može zahtevati izmenu ili izdavanje novog uverenja.

Nadležno reprezentativno udruženje u kulturi dužno je da donese posebno rešenje ako odbije zahtev stranke da joj izmeni ili izda novo uverenje.

Ako u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za izmenu ili izdavanje novog uverenja to ne bude učinjeno, stranka može izjaviti žalbu kao da je njen zahtev odbijen.

Protiv rešenja o odbijanju zahteva žalba se može izjaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba se može izjaviti Ministarstvu i ako je istekao rok propisan za izmenu ili izdavanje uverenja.

 

  Član 10.

Po isteku četiri godine od dana sticanja statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvodjača kulturnog programa, Komisija vrši postupak provere ispunjenosti uslova za lica koja su upisana u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture za četvorogodišnji period.

Reprezentativno udruženje 30 dana pre isteka četvorogodišnjeg perioda dostavljapoziv nosiocu statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture da u tom roku podnese Komisiji zahtev za proveru ispunjenosti uslova i dokaze o svom prethodnom četvorogodišnjem radu, kao i druga dokumenta iz člana 7. ovog pravilnika.

Lice koje je upisano u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, oslobadja se od obaveze dokazivanja ispunjenosti uslova, kada napuni 30 godina staža osiguranja (muškarci), odnosno 25 godina staža osiguranja (žene).

 

Član 11.

Nosilac statusa obavezan je da prijavi promenu u vezi sa uslovima za upis u evidenciju nadležnom reprezentativnom udruženju u kulturi koje vodi tu evidenciju, u roku od tri dana od dana nastanka promene.

Promena i brisanje iz evidencije lica koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture vrši se:

1)      na lični zahtev lica koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture;

2)      po službenoj dužnosti kad nadležno reprezentativno udruženje u kulturi koje vodi evidenciju rešenjem utvrdi da to lice ne ispunjava bliže uslove iz člana 3. ovog pravilnika, kao i ako se tokom postupka provere ispunjenosti uslova ne odazove na poziv iz člana 10. stav 2. ovog pravilnika.

Ukoliko nosilac statusa prekida status zbog zasnivanja radnog odnosa, penzionisanja, odsluženja vojnog roka i drugih razloga, dužan je da o nastaloj promeni obavesti reprezentativno udruženje koje vodi evidenciju u roku od tri dana od dana nastanka promene osnova osiguranja.

 

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

                                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                                          Vladan Vukosavljević, 

 

 Broj: 110-00-1/2017-03

 U Beogradu, 30. januara 2017. godine.

  

 

KAKO STEĆI STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA I ŠTA TREBA URADITI NAKON DOBIJANjA STATUSA

 

-   Status samostalnog umetnika može da stekne svaki književni prevodilac koji zadovoljava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrdjivanje statusa lica koja samosalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (tekst Pravilnika nalazi se na ovoj stranici sajta UKPS), bez obzira na to da li je član UKPS ili nije.

-   Da bi stekao status samostalnog umetnika, književni prevodilac treba da podnese zahtev Statusnoj komisiji UKPS. Zahtev se podnosi na Obrascu za dodelu / produžetak statusa samostalnog umetnika. Obrazac se može skinuti sa sajta UKPS ili uzeti u sekretarijatu UKPS, u Francuskoj 7. Obrazac se popunjava u elektronskom obliku. Popunjen obrazac treba sačuvati kao datoteku, odštampati i potpisati. Potpisan obrazac se predaje sekretaru UKPS. Uz obrazac književni prevodilac koji želi da stekne status samostalnog umetnika treba, prema Pravilniku o bližim uslovima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrdjivanje statusa lica koja samosalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture da priloži sledeće dokumente:

1)      izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;

2)      očitanu ličnu kartu (ukoliko lična karta ima čip) ili fotokopiju lične karte;

3)      fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja ili visokom, višem ili srednjem obrazovanju odgovarajućeg obrazovnog profila (diploma, uverenje, svedočanstvo i sl);

4)      uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5)      podatke o adresi i kontaktima;

6)      dokaze o profesionalnom radu: ugovore, potvrde umetničkih ustanova i drugih nosilaca posla, programe, plakate, kritike, recenzije, isečke iz štampe, objave na internetu i druge relevantne dokaze;

7)      druga potrebna dokumenta po zahtevu reprezentativnog udruženja (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižice i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca);

Pored navedenih dokumenata književni prevodilac treba da dostavi Statusnoj komisiji jedno ili više dela koja je preveo i izvornike s kojih ih je preveo.

 

-   Nakon što Statusna komisija odobri zahtev za dobijanje statusa samostalnog umetnika, Sekretarijat UKPS izdaće književnom prevodiocu Rešenje o dodeli statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u jednom primerku) i Uverenje o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca (u tri primerka).

-   Pošto dobije pomenute dokumente, književni prevodilac treba da izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje. To se može uraditi u Fondu PIO ili u Republičkom Fondu za zdravstveno osiguranje.

 

Prijavljivanje u Fondu PIO:

-   Sa Uverenjem o statusu samostalnog umetnika književni prevodilac treba da ode u Fond PIO (u Beogradu – Nemanjina 30, adrese fonda u drugim gradovima potražiti na sajtu Fonda PIO (http://www.pio.rs/lat/) i da se prijavi. Postupak je sledeći: po ulasku u Fond treba uzeti broj na aparatu za izdavanje brojeva, a potom se s tim brojem javiti na odgovarajući šalter za prijavu osiguranja. Službeniku na šalteru treba predati Uverenje o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca. Službenik će zavesti prijavu i izdaće književnom prevodiocu overenu potvrdu o prijavi na obavezno socijalno osiguranje na obrascu M-A (s pečatom Fonda). Prevodilac treba da fotokopira tako overen obrazac M-A pošto će fotokopiju morati da preda u Poreskoj upravi. Original obrasca M-A treba da zadrži i sačuva.

-   Sa overenim obrascem M-A, zatim sa Uverenjem o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca i s popunjenim obrascem PPD SU (u 2 primerka) književni prevodilac treba da ode u Poresku upravu na svojoj opštini i da se prijavi kod referenta za samostalne umetnike. Tom referentu treba da preda fotokopiju obrasca M-A, Uverenje o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca i dva popunjena obrasca PPD SU. Referent će zavesti prijavu književnog prevodioca i vratiti mu jedan overen obrazac PPD SU. Taj primerak obrasca PPD SU književni prevodilac treba da fotokopira, a fotokopiju treba da preda sekretaru UKPS. Original treba da zadrži i sačuva. Obrazac PPD SU može se skinuti sa sajta Poreske uprave (rubrika Preduzetnici, podrubrika Poreske prijave i obrasci) http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html, a može se preuzeti i preko linka: http://www.cekos.rs/obrazac-ppd-su-samostalni-umetnici. Pored toga, obrazac se može podići i u sekretarijatu UKPS, ali i u Poreskoj upravi, kod nadležnog referenta (Referent za samostalne umetnike).

Napomena: u pojedinim opštinama referent će zatražiti od književnog prevodioca da poresku prijavu preda u pisarnici. U tom slučaju službenik u pisarnici vratiće književnom prevodiocu jedan overen primerak obrasca PPD SU. U pogledu svega ostalog postupak je isti.

-   Prilikom popunjavanja obrasca PPD SU treba navesti matični broj, PIB i adresu Udruženja (tačka 2).

-   Matični broj UKPS: 07062206

-   PIB UKPS: 102419896

-   Adresa UKPS: Francuska 7, 11000 Beograd

-   Pod tačkom 4 treba zaokružiti najnižu osnovicu, to jest podtačku 4.1.1.

-   Tačku 5 književni prevodilac koji je tek stekao status samostalnog umetnika ne popunjava.

-   Sa trećim Uverenjem o statusu samostalnog umetnika, sa obrascem M-A, overenim u Fondu, i sa overenim obrascem PPD SU književni prevodilac treba da ode u Republički zavod za zdravstveno osiguranje na svojoj opštini (RFZO) i da se javi na šalter za izdavanje i produženje zdravstvene knjižice. Na osnovu obrasca M-A overenog u Fondu PIO i Uverenja o statusu samostalnog umetnika službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje treba da izda književnom prevodiocu zdravstvenu knjižicu i da je overi.

 

Prijavljivanje u RFZO:

-   Sa Uverenjem o statusu samostalnog umetnika književni prevodilac treba da ode u filijalu RFZO (u Beogradu – Nemanjina 30, filijale za druge gradove potražiti na sajtu RFZO  http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu) i da se prijavi na šalteru za prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Službeniku na šalteru treba da preda Uverenje o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca. Službenik će zavesti prijavu i izdaće književnom prevodiocu overenu potvrdu o prijavi na obavezno socijalno osiguranje na obrascu M-A (s pečatom RFZO). Prevodilac treba da fotokopira tako overen obrazac M-A pošto će fotokopiju morati da preda u Poreskoj upravi. Original obrasca M-A treba da zadrži i sačuva.

-   Sa obrascem M-A overenim u RFZO, zatim sa Uverenjem o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca i s popunjenim obrascem PPD SU (u 2 primerka) književni prevodilac treba da ode u Poresku upravu na svojoj opštini i da se prijavi kod referenta za samostalne umetnike. Tom referentu treba da preda fotokopiju obrasca M-A, Uverenje o statusu samostalnog umetnika – književnog prevodioca i dva popunjena obrasca PPD SU. Referent će zavesti prijavu književnog prevodioca i vratiti mu jedan overen obrazac PPD SU. Taj primerak obrasca PPD SU književni prevodilac treba da fotokopira, a fotokopiju treba da preda sekretaru UKPS. Original treba da zadrži i sačuva. Obrazac PPD SU može se skinuti sa sajta Poreske uprave (rubrikaPreduzetnici, podrubrika Poreske prijave i obrasci) http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html, a može se preuzeti i preko linka: http://www.cekos.rs/obrazac-ppd-su-samostalni-umetnici. Pored toga, obrazac se može podići i u sekretarijatu UKPS, ali i u Poreskoj upravi, kod nadležnog referenta (Referent za samostalne umetnike). Pored toga, obrazac se može podići i u sekretarijatu UKPS, ali i u Poreskoj upravi, kod nadležnog referenta (Referent za samostalne umetnike).

Napomena: u pojedinim opštinama referent će zatražiti od književnog prevodioca da poresku prijavu preda u pisarnici. U tom slučaju službenik u pisarnici vratiće književnom prevodiocu jedan overen primerak obrasca PPD SU. U pogledu svega ostalog postupak je isti.

-   Sa trećim Uverenjem o statusu samostalnog umetnika, sa obrascem M-A, overenim u Fondu, i sa overenim obrascem PPD SU književni prevodilac treba da ode u Republički zavod za zdravstveno osiguranje na svojoj opštini (RFZO) i da se javi na šalter za izdavanje i produženje zdravstvene knjižice. Na osnovu obrasca M-A overenog u Fondu PIO i Uverenja o statusu samostalnog umetnika službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje treba da izda književnom prevodiocu zdravstvenu knjižicu i da je overi.

 

Napomene:

 

1. Književni prevodilac treba da se prijavi u Fondu PIO pre datuma od kog je u statusu samostalnog umetnika. Drugim rečima, ako, recimo, u Uverenju o statusu stoji da književni prevodilac samostalno obavlja poslove književnog prevodjenja od 1. jula, on treba da se u Fondu PIO prijavi najkasnije 30. juna.

2. U svakoj fazi prijavljivanja književni prevodilac treba da ima unapred pripremljene fotokopije dokumenata za slučaj da službenici Fonda PIO, Poreske uprave ili RFZO požele da ih zadrže.

 

KAKO NAPUSTITI STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA

Književni prevodilac koji iz nekog razloga želi ili mora da se odrekne statusa samostalnog umetnika (ukoliko se zaposli, penzioniše itd.), treba da uradi sve što je uradio kad je dobio status – samo što umesto Uverenja o statusu samostalnog umetnika treba da u Fond PIO i u Poresku upravu odnese Odjavu iz statusa. Odjavu uzima u Sekretarijatu UKPS i s njom ode u Fond PIO. Tamo, na istom šalteru na kom se prijavio, predaje službeniku Fonda Odjavu iz statusa, na osnovu koje mu službenik Fonda izdaje Odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja, isto tako na obrascu M-A. Sa obrascem M-A, Odjavom iz statusa i popunjenim Obrascem PPD SU književni prevodilac treba da ode u Poresku upravu, kod referenta za samostalne umetnike. U zavisnosti od opštine, referent će mu izdati Rešenje o konačnom zaduženju – na licu mesta, ili posle izvesnog vremena (koje se može meriti mesecima). Pošto obavi sve navedene radnje, književni prevodilac je slobodan da izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje po drugom osnovu – po osnovu zaposlenja ili penzionisanja.


PROMENA PREBIVALIŠTA

Književni prevodilac koji promeni mesto prebivališta mora da uradi sve što je navedeno u prethodnom pasusu, s tim što pored Odjave treba da uzme u Sekretarijatu UKPS Potvrdu o promeni adrese i novo Uverenje o statusu samostalnog umetnika. S tim dokumentima u Fondu PIO o istom trošku treba da izvrši odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja i prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja (na obrascu M-A), pored Odjave iz statusa i dva popunjena obrasca PPD SU, treba da odnese referentu za samostalne umetnike u opštini na kojoj se vodio pre promene mesta prebivališta, a Prijavu na obavezno socijalno osiguranje, novo Uverenje o statusu samostalnog umetnika i dva popunjena obrasca PPD SU referentu za samostalne umetnike u opštini na koju se preselio. Referent za samostalne umetnike u opštini na kojoj se književni prevodilac vodio pre promene mesta prebivališta treba da izda književnom prevodiocu Rešenje o konačnom zaduženju i da mu vrati jedan overen Obrazac PPD SU. Referent u opštini na koju se književni prevodilac preselio treba da izda književnom prevodiocu Rešenje o akontacionom zaduženju i da mu izda jedan overen Obrazac PPD SU. I u jednom i u drugom slučaju to se može desiti odmah, a može i posle nekoliko meseci. Kada književni prevodilac dobije Rešenje o akontacionom zaduženju, dužan je da fotokopiju tog rešenja dostavi Sekretarijatu UKPS. Ukoliko to ne učini, UKPS neće biti u mogućnosti da mu uplaćuje doprinose. Godine 2018. Poreska uprava je uvela promenjiv poziv na broj za uplatu doprinosa, koji se nalazi u Rešenju i koji je neophodno dostaviti Sekretarijatu UKPS.

Napomene:

1. Književni prevodilac treba da se prijavi u Fondu PIO pre datuma od kog je u statusu samostalnog umetnika. Drugim rečima, ako, recimo, u Uverenju o statusu stoji da književni prevodilac samostalno obavlja poslove književnog prevodjenja od 1. jula, on treba da se u Fondu PIO prijavi najkasnije 30. juna.
2. U svakoj fazi prijavljivanja književni prevodilac treba da ima unapred pripremljene fotokopije dokumenata za slučaj da službenici Fonda PIO, Poreske uprave ili RFZO požele da ih zadrže.

 

PREPORUČENA CENA

Preporučena cena UKPS za prevod sa stranog na srpski jezik iznosi oko 6 evra po prevodilačkoj stranici (1800 slovnih znakova sa proredima), ili 100 evra po tabaku (16 stranica). Za prevod sa srpskog na strani jezik preporučuje se dvostruko veća tarifa.

Obrazac zahteva za dobijanje ili obnovu statusa samostalnog umetnika možete preuzeti ovde:

Izdvajamo

Kalendar događaja