Статут

Скупштина  Удружења књижевних преводилаца Србије, на основу члана 10,11 и 12  Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије 51/09) на седници одржаној 11. 12. 2010. године усвојила је

» СТАТУТ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ

I Опште одредбе

Члан 1

Удружење књижевних преводилаца Србије (у даљем тексту: Удружење) јесте добровољно, невладино и недобитно удружење књижевних преводилаца, оформљено ради остваривања заједничкх циљева и интереса.

Члан 2

Назив Удружења је Удружење књижевних преводилаца Србије.  
Седиште Удружења је у Београду, Француска 7.
Удружење делује на територији Републике Србије.
Удружење има својство правног лица.

Члан 3

Удружење има печат округлог облика на којем пише Удружење књижевних преводилаца Србије-Београд са знаком Удружења у средини.

Члан 4

Рад Удружења  је јаван.
Управни одбор се стара о редовним обавештењима чланства у вези са активностима Удружења непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.


II Циљеви и задаци Удружења

Члан  5

 

Удружење унапређује преводилачку делатност:
- штити професионална, материјална и морална права књижевних преводилаца и   заступа њихове интересе;
- доприноси успостављању и ширењу веза са културама других народа;
- доприноси ширењу књиге и културе уопште.

Члан 6

 Циљеви и задаци Удружења се остварују: 
- путем непосредне активности чланова;
- кроз рад органа Удружења;
- на други примерен начин.

Члан 7

За ефикасније остваривање својих циљева и задатака Удружење може, у складу са законом, да:
- организује преводилачке сусрете, саветовања, трибине, салоне, преводилачке вечери, предавања, радионице, семинаре, стручно усавршавање, студијска истраживања и путовања у земљи и иностранству;
- издаје периодичне публикације и остварује другу издавачку делатност;
оснива задужбине, фондове и фондације, преводилачке колоније; 
- прихвата и извршава легате;
установљује и додељује преводилачке награде и посебна признања за најуспелије преводе и радове о превођењу, као и награде за животно дело заслужним преводиоцима Србије;
- образује стручна тела за вештачење у судским споровима у вези са квалитетом и ауторством превода, као и у споровима који се могу јавити међу преводиоцима;
- обавештава јавност о својој делатности;
- обавља друге потребне делатности у складу са законом.


III Сарадња Удружења са сродним организацијама

Члан 8

Удружење књижевних преводилаца Србије  може бити члан  сродне  организације или удружења у земљи и иностранству.
Одлуку о приступу доноси Скупштина Удружења.

IV Чланови  Удружења

Члан 9

Члан Удружења може бити преводилац, држављанин Србије, који има објављен бар један успешан превод књижевног дела или дела из друштвених наука, чији обим не може бити мањи од 20 ауторских табака или 2000 стихова.
Кандидат је дужан да уз молбу за пријем и радове приложи и изворнике са којих су радови преведени.
О пријему у чланство одлучује Управни одбор или Комисија за пријем (на предлог рецензента), који о томе обавештавају Скупштину.
Право преводиоца на стицање и остваривање статуса самосталног уметника остварује се посебним мерилима која утврђују Статусна комисија и Управни одбор, у складу са Законом о култури.
Истакнути преводиоци из иностранства могу постати почасни чланови Удружења, без права гласа. О њиховом пријему одлучује Управни одбор и о томе обавештава Скупштину.                                                    

Члан  10

Члан Удружења  има права и обавезе:
- да преводи и доприноси унапређењу преводилаштва; 
- да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно доприноси  остваривању циљева и задатака Удружења; 
- да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;
- да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;
- да акивно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења;
- да редовно уплаћује чланарину;
- да поштује одлуке Удружења у складу са законом; 
- да води рачуна о угледу Удружења.

Члан 11

 Чланство у Удружењу престаје:
- иступањем - по  вољи члана подношењем писмене оставке Управном  одбору  Удружења;
- искључењем - због напуштања циљева и задатака Удружења или нарушавања угледа Удружења;
- брисањем - услед неплаћања чланарине;
- смрћу

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор простом већином гласова. Против ове одлуке дозвољена је жалба Скупштини Удружења.

V Органи  Удружења

Члан 12

Органи Удружења  су  Скупштина,Управни одбор, Надзорни одбор и Суд части.
За функционалнији рад Удружења оснивају се, по потреби, сталне и повремене комисије, одбори и жирији, чији се рад уређује посебним правилницима.                

Члан 13

Највиши орган  удружења је Скупштина, коју чине сви чланови.

Члан 14

О  раду Скупштине доноси се посебан пословник.

Члан 15

Редовна Скупштина Удружења одржава се сваке годинe.
Изборна Скупштина одржава се  сваке друге године.
Мандат свих органа Скупштине траје две године са могућношћу поновног избора.

Члан 16

Ванредна скупштина може се сазвати на захтев једне трећине  чланова Удружења, или на основу захтева 50 чланова, који образложен захтев у писменом облику подносе Управном одбору.
Ванредну Скупштину може сазвати председник или Управни одбор. 
Ванредна скупуштина мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Члан 17

Скупштину сазивају и припремају председник и Управни одбор. Чланство мора бити обавештено писменим путем најмање недељу дана пре одржавања Скупштине.

Члан 18

Скупштина пуноважно одлучује ако је на седницу приступило више од половине њених чанова. Уколико кворум није постигнут пола сата од заказаног почетка, Скупштина почиње са радом и доноси пуноважне одлуке простом већином гласова присутних чланова.

Члан 19

Радом Скупштине руководи Радно председништво које бира Скупштина на предлог председника, или лица које он овласти.
Скупштина утврђује дневни ред и начин рада на основу Пословника.
О раду Скупштине води се записник који потписују записничар и председник.

Члан  20

Скупштина  Удружења:
- бира Управни одбор, Надзорни одбор, Суд части и сталне или повремене комисије и одборе;
- доноси Статут и измене и допуне Статута Удружења, на предлог Управног одбора;  
- одлучује о оснивању и укидању органа Удружења;
- усваја извештај о раду Управног одбора и годишњи финансијски извештај; 
- одлучује о имовини Удружења;
- предлаже оснивање, односно укидање гласила Удружења, доноси оснивачки акт и бира главне и одговорне уреднике;
- доноси одлуку о чланарини;
- одлучује о односима Удружења са другим међународним организацијама; 
- разматра актуелне проблеме преводилаштва;
- одлучује о награди за животно дело, установљава награде и признања и бира жирије за доделу преводилачких награда;
- одлучује о жалбама чланова;
- доноси одлуку о престанку рада Удружења;
- доноси друге опште акте.

Члан 21

Управни одбор је извршни орган Удружења.
Управни одбор има једанаест чланова.
Одлуку о броју и начину избора чланова Управног одбора доноси Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора је две године са могућношћу поновног избора.

Члан  22

На првом конститутивном састанку Управног одбора бирају се председник, потпредседник и секретар Управног одбора.
За председника, односно потпредседника и секретара, бира се лице које је афирмисани преводилац а својим стручним знањем јемчи остваривање задатака Удружења.
Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора. 
Председник и секретар су овлашћена лица за потписивање финансијских докумената и за свој рад су одговорни Управном одбору.
У одсуству председника радом Управног одбора руководи потпредседник или други члан Управног одбора кога овласти председник.

Члан 23

Управни одбор:
- спроводи одлуке и закључке Скуштине Удружења;
- води текуће послове Удружења између две скупштине, у складу са законом и циљевима и задацима Удружења;
- припрема и предлаже сазивање Скупштине Удружења;
- предлаже Скупштини измене и допуне Статута;
- доноси одлуку о пријему нових чланова у Удружење;
- одобрава завршни рачун;
- предлаже и извршава финансијски план и Скупштини подноси на усвајање завршни рачун; 
- бира техничког секретара Управног одбора;
- ангажује, по закону, повремено или стално запослена лица, за обављање стручних, административних, финансијских и других помоћних послова;
- одлучује о материјалном и финансијском пословању Удружења;
- руководи радом између два заседањња Скупштине;                                                          
- поверава посебне функције својим члановима;
- организује разне акције и манифестације Удружења.

Члан 24

Управни одбор се састаје по потреби на предлог председника или овлашћеног лица. 
Седница Управног одбора може се одржати ако је присутна већина чланова.
Све одлуке Управног одбора доносе се простом већином гласова присутних чланова Управног одбора.
Управни одбор разматра извештаје комисија (Статусна, Комисија за Статут и др.) и одбора (за Међународну сарадњу и БЕПС, Трибине и Салона, и др.) које су одговорне за свој рад Управном одбору.

Статусна комисија

Комисију чине три члана, афирмисана књижевна преводиоца са статусом самосталног уметника, чији мандат траје две године са могућношћу поновног избора.
Комисија решава молбе за стицање и одржавање статуса слободног уметника,  стара се о члановима Удружења са тим статусом, доноси мерила и правилнике које одобрава Управни одбор.

Комисија за Статут

Састоји се од три члана чији је задатак да израде нацрт Статута, односно његових измена и допуна, уколико је потребно.

Одбор за међународну сарадњу и БЕПС

Одбор чине пет чланова који успостављају међународну сарадњу, старају се о гостовању страних преводилаца у нашој земљи, о упућивању наших преводилаца у иностранство и организују традиционалне Међународне преводилачке сусрете.
Чланови Одбора бирају председника, а посебно се хонорарно ангажује секретар који за свој рад одговора Одбору.

Одбори за преводилачки салон и књижевне трибине

Одборе чине по три угледна преводиоца који планирају и реализују одржавање књижевних салона и трибина.

Члан 25

Надзорни одбор  има три члана које бира Скупштина Удружења. 
Мандат чланова Надзорног одбора траје две године са могућношћу поновног избора.
Надзорни одбор надзире финансијско пословање Удружења и потписује годишњи финансијски извештај који подноси Управном одбору једном годишње пред одржавање Скупштине.

Члан 26

Суд части чине три истакнута члана који решавају случајеве огрешења чланова о моралне норме преводилачког позива и рушења угледа Удружења.

Члан 27

Удружење заступа и представља председник Управног одбора Удружења.
У одсуству председника Управног одбора, Удружење може заступати и представљати потпредседник Удружења или члан Управног одбора кога овласти председник или Управни одбор.

 VI Материјално и финансијско пословање 

Члан 28

Финансијска средства за рад  Удружења су:
- средства која Удружење остварује из буџета Републике, Града и Општине, из фондова и других организација, за одређене намене и остваривање програма и плана рада;
- сопствена средства (чланарина, приходи од издавачке и других делатности);
- средства донатора  и спонзора;
- добровољни прилози, поклони и завештања;
- из других извора, у складу са законом.

Члан 29

Удружење води пословне књиге и сачињава годишње финансијске извештаје, које Управни одбор подноси на усвајање Скупштини.
Годишње финансијске извештаје и пословне књиге води стручно лице које на основу извештаја прави завршни рачун, који подноси надлежним финансијским државним органима на усвајање.

VII Измене и допуне Статута

Члан 30

Иницијативу за измену и допуну Статута дају органи Удружења и чланови као појединци (најмање двадесет чланова).
Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору. 
Ако Управни одбор прихвати иницијативу, покренуће поступак за промену Статута, а ако утвди да не постоје разлози за то, одбациће иницијативу и о томе обавестити покретаче иницијативе.

Члан 31

Нацрт промене Статута Управни одбор доставља члановима пре Скупштине.
Одлуку о промени Статута чланови Удружења доносе личним изјашњавањем и гласањем на Скупштини.

 VIII Прелазне и завршне одредбе

Члан 32

Удружење престаје да постоји одлуком Скупштине, уколико престану да постоје услови за његов рад и постојање.
Одлуком о престанку рада Удружења сва имовина се преноси органима који преузимају његова права и обавезе, а документација се предаје Архиву републике Србије.

Члан 33

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења књижевних преводилаца Србије, усвојен 29. јуна 2002. године.

Члан 34

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије 51/09).

Члан 35

Овај статут усвојен је на Скуштини. .......    године, а ступа на снагу даном усвајања.

 

У Београду, 11. децембра  2010. године

 

Председник
Милош Константиновић

Издвајамо

Календар догађаја