Statut

Skupština  Udruženja književnih prevodilaca Srbije, na osnovu člana 10,11 i 12  Zakona o udruženjima ( Službeni glasnik Republike Srbije 51/09) na sednici održanoj 11. 12. 2010. godine usvojila je

» STATUT UDRUŽENjA KNjIŽEVNIH PREVODILACA SRBIJE

I Opšte odredbe

Član 1

Udruženje književnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) jeste dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje književnih prevodilaca, oformljeno radi ostvarivanja zajedničkh ciljeva i interesa.

Član 2

Naziv Udruženja je Udruženje književnih prevodilaca Srbije.  
Sedište Udruženja je u Beogradu, Francuska 7.
Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Član 3

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše Udruženje književnih prevodilaca Srbije-Beograd sa znakom Udruženja u sredini.

Član 4

Rad Udruženja  je javan.
Upravni odbor se stara o redovnim obaveštenjima članstva u vezi sa aktivnostima Udruženja neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primeren način.


II Ciljevi i zadaci Udruženja

Član  5

 

Udruženje unapredjuje prevodilačku delatnost:
- štiti profesionalna, materijalna i moralna prava književnih prevodilaca i   zastupa njihove interese;
- doprinosi uspostavljanju i širenju veza sa kulturama drugih naroda;
- doprinosi širenju knjige i kulture uopšte.

Član 6

 Ciljevi i zadaci Udruženja se ostvaruju: 
- putem neposredne aktivnosti članova;
- kroz rad organa Udruženja;
- na drugi primeren način.

Član 7

Za efikasnije ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Udruženje može, u skladu sa zakonom, da:
- organizuje prevodilačke susrete, savetovanja, tribine, salone, prevodilačke večeri, predavanja, radionice, seminare, stručno usavršavanje, studijska istraživanja i putovanja u zemlji i inostranstvu;
- izdaje periodične publikacije i ostvaruje drugu izdavačku delatnost;
osniva zadužbine, fondove i fondacije, prevodilačke kolonije; 
- prihvata i izvršava legate;
ustanovljuje i dodeljuje prevodilačke nagrade i posebna priznanja za najuspelije prevode i radove o prevodjenju, kao i nagrade za životno delo zaslužnim prevodiocima Srbije;
- obrazuje stručna tela za veštačenje u sudskim sporovima u vezi sa kvalitetom i autorstvom prevoda, kao i u sporovima koji se mogu javiti medju prevodiocima;
- obaveštava javnost o svojoj delatnosti;
- obavlja druge potrebne delatnosti u skladu sa zakonom.


III Saradnja Udruženja sa srodnim organizacijama

Član 8

Udruženje književnih prevodilaca Srbije  može biti član  srodne  organizacije ili udruženja u zemlji i inostranstvu.
Odluku o pristupu donosi Skupština Udruženja.

IV Članovi  Udruženja

Član 9

Član Udruženja može biti prevodilac, državljanin Srbije, koji ima objavljen bar jedan uspešan prevod književnog dela ili dela iz društvenih nauka, čiji obim ne može biti manji od 20 autorskih tabaka ili 2000 stihova.
Kandidat je dužan da uz molbu za prijem i radove priloži i izvornike sa kojih su radovi prevedeni.
O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor ili Komisija za prijem (na predlog recenzenta), koji o tome obaveštavaju Skupštinu.
Pravo prevodioca na sticanje i ostvarivanje statusa samostalnog umetnika ostvaruje se posebnim merilima koja utvrdjuju Statusna komisija i Upravni odbor, u skladu sa Zakonom o kulturi.
Istaknuti prevodioci iz inostranstva mogu postati počasni članovi Udruženja, bez prava glasa. O njihovom prijemu odlučuje Upravni odbor i o tome obaveštava Skupštinu.                                                    

Član  10

Član Udruženja  ima prava i obaveze:
- da prevodi i doprinosi unapredjenju prevodilaštva; 
- da svojom delatnošću u Udruženju neposredno i odgovorno doprinosi  ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja; 
- da može da učestvuje u svim delatnostima i projektima Udruženja;
- da može da bira i da bude biran u sve organe Udruženja;
- da akivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka  Udruženja;
- da redovno uplaćuje članarinu;
- da poštuje odluke Udruženja u skladu sa zakonom; 
- da vodi računa o ugledu Udruženja.

Član 11

 Članstvo u Udruženju prestaje:
- istupanjem - po  volji člana podnošenjem pismene ostavke Upravnom  odboru  Udruženja;
- isključenjem - zbog napuštanja ciljeva i zadataka Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja;
- brisanjem - usled neplaćanja članarine;
- smrću

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor prostom većinom glasova. Protiv ove odluke dozvoljena je žalba Skupštini Udruženja.

V Organi  Udruženja

Član 12

Organi Udruženja  su  Skupština,Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.
Za funkcionalniji rad Udruženja osnivaju se, po potrebi, stalne i povremene komisije, odbori i žiriji, čiji se rad uredjuje posebnim pravilnicima.                

Član 13

Najviši organ  udruženja je Skupština, koju čine svi članovi.

Član 14

O  radu Skupštine donosi se poseban poslovnik.

Član 15

Redovna Skupština Udruženja održava se svake godine.
Izborna Skupština održava se  svake druge godine.
Mandat svih organa Skupštine traje dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 16

Vanredna skupština može se sazvati na zahtev jedne trećine  članova Udruženja, ili na osnovu zahteva 50 članova, koji obrazložen zahtev u pismenom obliku podnose Upravnom odboru.
Vanrednu Skupštinu može sazvati predsednik ili Upravni odbor. 
Vanredna skupuština mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. 

Član 17

Skupštinu sazivaju i pripremaju predsednik i Upravni odbor. Članstvo mora biti obavešteno pismenim putem najmanje nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Član 18

Skupština punovažno odlučuje ako je na sednicu pristupilo više od polovine njenih čanova. Ukoliko kvorum nije postignut pola sata od zakazanog početka, Skupština počinje sa radom i donosi punovažne odluke prostom većinom glasova prisutnih članova.

Član 19

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo koje bira Skupština na predlog predsednika, ili lica koje on ovlasti.
Skupština utvrdjuje dnevni red i način rada na osnovu Poslovnika.
O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar i predsednik.

Član  20

Skupština  Udruženja:
- bira Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i stalne ili povremene komisije i odbore;
- donosi Statut i izmene i dopune Statuta Udruženja, na predlog Upravnog odbora;  
- odlučuje o osnivanju i ukidanju organa Udruženja;
- usvaja izveštaj o radu Upravnog odbora i godišnji finansijski izveštaj; 
- odlučuje o imovini Udruženja;
- predlaže osnivanje, odnosno ukidanje glasila Udruženja, donosi osnivački akt i bira glavne i odgovorne urednike;
- donosi odluku o članarini;
- odlučuje o odnosima Udruženja sa drugim medjunarodnim organizacijama; 
- razmatra aktuelne probleme prevodilaštva;
- odlučuje o nagradi za životno delo, ustanovljava nagrade i priznanja i bira žirije za dodelu prevodilačkih nagrada;
- odlučuje o žalbama članova;
- donosi odluku o prestanku rada Udruženja;
- donosi druge opšte akte.

Član 21

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
Upravni odbor ima jedanaest članova.
Odluku o broju i načinu izbora članova Upravnog odbora donosi Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora je dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član  22

Na prvom konstitutivnom sastanku Upravnog odbora biraju se predsednik, potpredsednik i sekretar Upravnog odbora.
Za predsednika, odnosno potpredsednika i sekretara, bira se lice koje je afirmisani prevodilac a svojim stručnim znanjem jemči ostvarivanje zadataka Udruženja.
Radom Upravnog odbora rukovodi predsednik Upravnog odbora. 
Predsednik i sekretar su ovlašćena lica za potpisivanje finansijskih dokumenata i za svoj rad su odgovorni Upravnom odboru.
U odsustvu predsednika radom Upravnog odbora rukovodi potpredsednik ili drugi član Upravnog odbora koga ovlasti predsednik.

Član 23

Upravni odbor:
- sprovodi odluke i zaključke Skuštine Udruženja;
- vodi tekuće poslove Udruženja izmedju dve skupštine, u skladu sa zakonom i ciljevima i zadacima Udruženja;
- priprema i predlaže sazivanje Skupštine Udruženja;
- predlaže Skupštini izmene i dopune Statuta;
- donosi odluku o prijemu novih članova u Udruženje;
- odobrava završni račun;
- predlaže i izvršava finansijski plan i Skupštini podnosi na usvajanje završni račun; 
- bira tehničkog sekretara Upravnog odbora;
- angažuje, po zakonu, povremeno ili stalno zaposlena lica, za obavljanje stručnih, administrativnih, finansijskih i drugih pomoćnih poslova;
- odlučuje o materijalnom i finansijskom poslovanju Udruženja;
- rukovodi radom izmedju dva zasedanjnja Skupštine;                                                          
- poverava posebne funkcije svojim članovima;
- organizuje razne akcije i manifestacije Udruženja.

Član 24

Upravni odbor se sastaje po potrebi na predlog predsednika ili ovlašćenog lica. 
Sednica Upravnog odbora može se održati ako je prisutna većina članova.
Sve odluke Upravnog odbora donose se prostom većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor razmatra izveštaje komisija (Statusna, Komisija za Statut i dr.) i odbora (za Medjunarodnu saradnju i BEPS, Tribine i Salona, i dr.) koje su odgovorne za svoj rad Upravnom odboru.

Statusna komisija

Komisiju čine tri člana, afirmisana književna prevodioca sa statusom samostalnog umetnika, čiji mandat traje dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Komisija rešava molbe za sticanje i održavanje statusa slobodnog umetnika,  stara se o članovima Udruženja sa tim statusom, donosi merila i pravilnike koje odobrava Upravni odbor.

Komisija za Statut

Sastoji se od tri člana čiji je zadatak da izrade nacrt Statuta, odnosno njegovih izmena i dopuna, ukoliko je potrebno.

Odbor za medjunarodnu saradnju i BEPS

Odbor čine pet članova koji uspostavljaju medjunarodnu saradnju, staraju se o gostovanju stranih prevodilaca u našoj zemlji, o upućivanju naših prevodilaca u inostranstvo i organizuju tradicionalne Medjunarodne prevodilačke susrete.
Članovi Odbora biraju predsednika, a posebno se honorarno angažuje sekretar koji za svoj rad odgovora Odboru.

Odbori za prevodilački salon i književne tribine

Odbore čine po tri ugledna prevodioca koji planiraju i realizuju održavanje književnih salona i tribina.

Član 25

Nadzorni odbor  ima tri člana koje bira Skupština Udruženja. 
Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Nadzorni odbor nadzire finansijsko poslovanje Udruženja i potpisuje godišnji finansijski izveštaj koji podnosi Upravnom odboru jednom godišnje pred održavanje Skupštine.

Član 26

Sud časti čine tri istaknuta člana koji rešavaju slučajeve ogrešenja članova o moralne norme prevodilačkog poziva i rušenja ugleda Udruženja.

Član 27

Udruženje zastupa i predstavlja predsednik Upravnog odbora Udruženja.
U odsustvu predsednika Upravnog odbora, Udruženje može zastupati i predstavljati potpredsednik Udruženja ili član Upravnog odbora koga ovlasti predsednik ili Upravni odbor.

 VI Materijalno i finansijsko poslovanje 

Član 28

Finansijska sredstva za rad  Udruženja su:
- sredstva koja Udruženje ostvaruje iz budžeta Republike, Grada i Opštine, iz fondova i drugih organizacija, za odredjene namene i ostvarivanje programa i plana rada;
- sopstvena sredstva (članarina, prihodi od izdavačke i drugih delatnosti);
- sredstva donatora  i sponzora;
- dobrovoljni prilozi, pokloni i zaveštanja;
- iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 29

Udruženje vodi poslovne knjige i sačinjava godišnje finansijske izveštaje, koje Upravni odbor podnosi na usvajanje Skupštini.
Godišnje finansijske izveštaje i poslovne knjige vodi stručno lice koje na osnovu izveštaja pravi završni račun, koji podnosi nadležnim finansijskim državnim organima na usvajanje.

VII Izmene i dopune Statuta

Član 30

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta daju organi Udruženja i članovi kao pojedinci (najmanje dvadeset članova).
Inicijativa za izmenu i dopunu Statuta dostavlja se Upravnom odboru. 
Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, pokrenuće postupak za promenu Statuta, a ako utvdi da ne postoje razlozi za to, odbaciće inicijativu i o tome obavestiti pokretače inicijative.

Član 31

Nacrt promene Statuta Upravni odbor dostavlja članovima pre Skupštine.
Odluku o promeni Statuta članovi Udruženja donose ličnim izjašnjavanjem i glasanjem na Skupštini.

 VIII Prelazne i završne odredbe

Član 32

Udruženje prestaje da postoji odlukom Skupštine, ukoliko prestanu da postoje uslovi za njegov rad i postojanje.
Odlukom o prestanku rada Udruženja sva imovina se prenosi organima koji preuzimaju njegova prava i obaveze, a dokumentacija se predaje Arhivu republike Srbije.

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja književnih prevodilaca Srbije, usvojen 29. juna 2002. godine.

Član 34

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima (Službeni glasnik Republike Srbije 51/09).

Član 35

Ovaj statut usvojen je na Skuštini. .......    godine, a stupa na snagu danom usvajanja.

 

U Beogradu, 11. decembra  2010. godine

 

Predsednik
Miloš Konstantinović

Izdvajamo

Kalendar događaja