Kriterijumi

Član Udruženja može da postane svaki prevodilac (državljanin Srbije) koji ima objavljen bar jedan uspešan prevod književnog dela ili dela iz humanističkih (društvenih) nauka, čiji obim ne sme biti manji od 20 autorskih tabaka (320 stranica), ili 2000 stihova. Kandidat je dužan da uz molbu, kratku biografiju, bibliografiju i prevode, priloži najmanje jedan originalni tekst. O prijemu u Udruženje odlučuje Uprava na predlog recenzenta za prijem. (Prevodilac koji je dobio jednu od nagrada Udruženja, ili Pohvalu UKPS za prevod, automatski stiče pravo da postane član Udruženja. Pohvalu UKPS za prevod dobijaju prevodioci čiji su se prevodi našli u najužem izboru za bilo koju nagradu Udruženja.)

Izdvajamo

Kalendar događaja